Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-113v

Anthonis zoone wijlen Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Gerit Cornelis Gerit Jan Ghijben van welcke Gerit die moeder was Huijbertken dochtere wijlen Jan Aert Jacobssoon tvierde gedeelte onbedeijlt in alle ende ijegelijcke erffelijcke goeden die de voors. Cornelis ende Huijbertken sijne voors. Anthonis huijsvrouwe grootvader ende grootmoeder tsamen beseten ende gemeijn gehadt hebben, waer tusschen wijens oft tot wat plaetse deselve goeden gelegen sijn ende waerinne de voors. Cornelis opde xxiii februarij inde jare 1624 sijne tochte is affgegaen egheene deser goeden vuijtgescheijden, ende daertoe ... sijne gerechticheijt in een stuck beemd gelegen in doude Leije alhier ende het weeffgetauw staende inde huijse eertijts Cornelis voors., alsoo sij seijden legitime etc. Peeter soone Jan Jan Schol als man ende momboir Catharina sijne huijsvrouwe dochter Cornelis ende Huijbertken voors. ende Adriaen soone wijlen Nicolaes Adriaen Lenart Mutsarts daer moeder aff was Lijsbeth dochter Cornelis ende Huijbertken voor genoemde elck voir deen helft met affgaen etc. geloven super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vercopen etc. ende allen commer etc. Datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832