Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-137v

Reijner sone wijlen Cornelis Jansz van Raeck, als man ende momboir Cornelia sijnre huijsvrouw Daniel sone wijlen Sebastiaen Danielssoon als man ende momboir Joistkens sijnre huijsvrouw Jan sone wijlen Hendrick Adamssoon naergelaten weduwer Lijsbeth sijnre huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Peeter Daniel Peter Hermanssoon voor hen selven ende die voirschreven Jan instaende ende hem sterck makende voir sijne wettige kijnderen door men vuijt de voirschreven Lijsbeth verweckt sijnde Peeter sone wijlen Adriaen Peeter Danielssoon ende Willem sone wijlen Willem Adriaen Willem Goijartssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Peeter Adriaen Danielssoon voirschreven soo voir hen selven als mede voir Catarina dochtere Adriaen Peeter Danielssoon voirschreven, Reijner sone wijlen Cornelis Janssoon van Raeck als momboir van den kijnderen wijlen Denijs Peeter Danielssoon die welcke voir deselve met Niclaes Gerit Laureijs Eelkens als man ende momboir Cornelia sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Denijs voirschreven hem sterck waren maeckende Daniel sone wijlen Joachim Danielssoon met Cornelis sone wijlen Cornelissoon de Beer als man ende momboir Heijlwich sijnre huijsvrouwe dochter Joachim voirschreven soo voir hen selven als mede voir de kijnderen wijlen Huijbertkens oock dochtere wijlen Joachims voirschreven Bartholomeus sone wijlen Jan Hendrixssoon als man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe voir dochtere wijlen Cornelis Gerit Danielssoon verweckt vuijt Heijlwich dochter wijlen Peeter Daniel Peeter Hermanssoon alle erffgenamen Daniel Peeter Danielssoon voirschreven, Cornelis sone wijlen Jan Lambrechtssoon van Beurden, Jan sone wijlen Jan Lambrechtssoon van Beurden ende Jan sone wijlen Jan Goijart Gielissoon als man ende momboir Peterken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Lambrechtssoon van Beurden voirschreven Peeterken weduwe wijlen Adriaen Jan Lambrechtssoon van Beurden geassisteert met Cornelis haren sone soo voir hen selven als mede voir den andere kijnderen wijlen Adriaens ende Peterken voirschreven Juedich? weduwe wijlen Peter Jan Lambrechtssoon van Beurden met Cornelis Jan Lambrechtssoon van Beurden voor den kijnderen wijlen Peeters ende Juedich voirschreven ende Niclaes Pauwels vanden Sande als recht van vuijtkope hebbende van den erfgenamen Goijart Adriaen Jan Reijnen, welcke Goijart man ende momboir was Jenneken dochtere Peeter Danielssoon alle erfgenamen van Jenneken dochtere wijlen Jan Lambrechtssoon van Beurden geweest hebbende huijsvrouwe van wijlen Daniel Peter Danielssoon voirschreven een stuck beemden vier lopensaet of daer omtrent ....

Geen goederen in de Hasselt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832