Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-163r

Peeter Cornelis Jan Meeuss het gerechte vierdepaert onbedeijlt hem aengecomen in sekere stede van wijlen sijnen vader te weten huijs hoff schuer ende erffenisse daeraen liggende gestaen ende gelegen aende Hoeve, aldaer tusschen erffenisse Gerit Cornelis Janss van Gorp deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaenss Maes? dander sijde, streckende vande erffenisse Henrick Denijs de Beir totten gemeijne strate ut dicebat legittime etc. Jannen zoene wijlen Jan Willems van Aerle met affgaen etc. ende dit vercoopen etc. warandiam etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de cooper hier vuijt sal gelden het vierdepaert van drij gulden tsiaers aende gezworen alhier ende aen Peeter Jan Meeuss ... het vierde paert in ... tsiaers aen de heer van Tilborch ... oirt chijns tsiaers te betalen, datum iiii december 1626, scabini Baerdwijck et Brock.

Deselve het sesde paert onbedeelt in een stuck erffenisse een deels saeij ende weijlant groot int geheel vier lopensaeten nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Gerit Willemss Veramelvoirt deen sijde ende tusschen erffenisse Pauwels Jan Matheeuss dander sijde streckende vande erffenisse de kijnderen Jan Goijaert Jan Michielss totter gemeijne strate genoempt de Langstraet ut dicebat legittime etc. Pauwels zoene wijlen Jan Matheeussen met overgeven etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832