Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-78v

Jan sone Peeter Geritssoon de Cock, als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere Pauwels Jan Mateussoon verweckt vuijt Mechtelt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Gijsbert Willem Goijartssoon int bij wesen van den voorschreven Pauwelsen die int tgene hiernaer volgende sal voor soo veele hem de tochte daerinne is competerende deselve tocht heeft affgegaen ten behoeve van Jannen sijnen swager voirschreven tsesde gedeelte onbedeijlt in alle ende ijegelijcken goeden naer doode van de voorschreven Pauwels sijnen swager voor allent mitsgaders de goeden mits afflijvicheijt vande voorschreven Mechtelt sijne sweger vervallen sijn waer tusschen wijens off tot wat plaetschen deselve goeden gelegen sijn, t ware in harden in wecken in hoogen in droogen in diepen in laegen egeene der selve goeden vuijtgescheijden, alsoo sij seijde legittime etc. Peeteren sone wijlen Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. gelovende de voirschreven Jan onder verbant van sijnen persoon ende allen sijne goeden dit verkopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra. Twelck aldus gedaen sijnde soo heeft de voirschreven Jan den voirschreven Pauwels sijnen swarvader? wederomme inne dese tochte .... ende geconsenteert dat hij die alsoo sal genieten als deselve voir dato van desen beseten ende .... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832