Menu

Documenten

Document R-1626-14-7997-82v

Huijbert sone wijlen Joost Willemssoon de Beer met Matijsen sone wijlen Jan Willemssoon van Gorp als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen Cornelisen Adrianen Sebastianen Marie Lijsbeth ende Willemken gebroederen ende gesusteren onmondige kijnderen wijlen Jan Joost Willemssoon de Beer daer moeder aff is Adriana dochtere wijlen Jan Willemssoon van Gorp int bijwesen der voirschreven Adriana dewelcke met eenen momboir bij haer hiertoe vercozen hierinne heeft geconsenteert ende hare tochte heeft affgegaen: een stuck saijlants twee lopensaet off daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Schijve, aldaer tuschen erffenisse Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouterssoon deen zijde ende tuschen erffenisse Jan Jaspar Peter Huijben dander zijde streckende vander erffenisse des heere van Tilborch totten gemeijnen Kerckwech ut dicebant legitime et hereditarie (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk) bij manier van mangelinge van eene rente die de naervolgende koperen ten laste vande verkopers hebben gehadt supportaverunt (overgegeven) Peeteren ende Willemen gebroederen sonen wijlen Jan Peeter Goijart Jan Michielss ende Sebastianen sone Jan Denijs Hendrick Wouterssoon als man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe oock dochter wijlen Jan Peeter Goijart Jan Michielssen vs met affgaen etc, warandiam (te waren) etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. ... is bij gestaen Peeter Goijart Peeterssen met Jan Geridt Adriaen Smolders naeste gebueren van de kijnderen Jan Joosten de Beer die welcke hebben solemnelijck verclaert dat dit transport ... voir den onmondigen dient gedaen den ... overmits dat dese rente met het capitael meer is bedragende dan vier hondert ende vijftich gulden die deselve onmondige voir dese twee lopensaet lants sijn genietende ende dat dit lant vs soo ... .. weerdich en is datum xxi februarij 1626 scabini Bardwijck et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832