Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-82v

Jan zoene wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon eensdeels als naergelaten weduwaer Geertruijt sijne eerste huijsvouw dochter Goijaert Gerit Mutsarts ende tweede weduwer Marie sijne huijsvrouwe dochter Peter Jan Stevenssoon, Jan zoene wijlen Willem Willems van Buel als man ende momboir Marie zijne huijsvrouwe, Jan Matheeussoon van Cappelle als man ende momboir Jenneken sijner huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon voors., Peeter sone wijlen Peeter Jan Sijmonssoon als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe dochter wijlen Henric Janssen ... daer moeder aff was Cornelia dochter wijlen Anthonis Cornelis Wouterssoon, voor sijn selven ende die voorschreven Peeter alnoch met Peeter Pauwels Joost als mette heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jenneken, Anneken, ende Peeterken kijnderen Peeter Anthonis Cornelis Wouterssoon verweckt vuijt Heijlken dochter Jan Peeter Willems int bijwesen van de voorschreven Heijlken die hier inne oick heeft geconsenteert, Jan zoene Anthonis Cornelis Wouterssoon eens deels als naergelaten eerste weduwaer een huijs hoff mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende anderhalff lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Anthonis Cornelis, aen beijde sijden, streckende vande erffenisse Goijaert Jan Goijaerts totter gemeijne strate ut dicebat legittime etc. Anthonis Cornelis Anthonissoon met overgeven etc. warandiam etc. ende dit vercoop etc., ende alle commer etc., vuijtgenomen dat de coopere hier vuijt sal gelden een stuijver een oirt of soo veel min of meer chijns als men schuldig is te betalen aen erffgenamen Luijcas van Amersoijen op Sinte Stevens dach te betalen, datum xx februarij 1626, scabini Baerdwijck et Brock.

Deselve vercooperen alle ende inde qualiteijt als voor, een stuck erffen tot weije geheijten het Cranienbleck? anderhalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse de erffgenamen Engel Appels deen sijde ende tusschen erffe Jan Anthonis Cornelis Wouterssoon met sijne kijnderen dander sijde, comende met beijde eijnde aende gemeijne strate ende gemeijnte van Tilborch ende Goirle ut dicebat legittime etc. Jannen zoene Willem Willems van Buel met overgeven etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.

Deselve vercooperen alle ende inde qualiteijt als voor, een stuck erffen genoempt de Valenacker anderhalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Anthonis Cornelis Wouter met sijne kijndere deen sijde ende tusschen Henricx Denis de Beir, streckende vande erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle, noch een stuck saijlants geheijten het Stucxke een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Jan Peeters de Wijze deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelissen de Beir dander sijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Matheeus totter erffenisse Henrick Denijs de Beir ut dicebat legittime etc. Cornelis Cornelissen de Beir met overgeven etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.

Deselve vercooperen alle ende inde qualiteijt als voor, een stuck erffenisse tot beempt inde Langhe Hoeve drije lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetse geheijten inde Langhe Hoeve, aldaer tusschen erffenisse Jannen Denijs Meeus deen sijde ende tusschen erffenisse de ... tot ... ut dicebat legittime etc. Gerits sone wijle Cornelis de Beir met overgeven etc. warandiam etc. dit vercopen etc. allen commer etc. vuijtgenomen de ... lasten te betalen, etc. datum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832