Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1626-14-7997-99r

Niclaesken dochtere wijlen Jan Goijartssoon naergelaten weduwer wijlen Peeter Tomassoon met Adriaenen Jacob Huijberts haren swager, Wijtman sone wijlen Adriaen Jan Brekelmans daer moeder aff was Goijartken dochtere wijlen Jan Goijartssoon voirschreven voir hen selven ende Joost sone wijlen Willem Peeterssoon de Bont, met Jannen sone wijlen Adriaen Peter Huijben sijnde metten heere ... geordonneerde momboir ende toesiender over Michielen ende Adriaenen gebroederen sonen wijlen Wouters den sone Joost Willemssoon de Bont voirschreven, welcke Wouteren die voirschreven Joost vuijt wijlen Adriana sijne eerste huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Goijartssoon vs wettelijck verweckt ende vercregen hadde vande welcke dieselve met consent vanden heere instonden, ende gelooffden mits desen: alle erffgenamen wijlen Marie Jan Goijaers dochtere, ende voirts hen sterck maeckende voor den anderen erffgenamen derselver Marie soo verre daer ennige mochten wesen: een stuck saeijlants een lopensaet ende veertich roijen metter mate begrijpende, gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Hasselsche ackeren, aenden Groenenwech, aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge deen sijde, ende tusschen erffenisse der kijnderen Jan Jan Danielssoon van Beurden de oude dander zijde, streckende vander erffenisse der kijnderen Jan Herman Cornelissoon de jonge totter wech aldaer geheijten den Groenenwech ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt consentu ut supra et proclamationibus debitis (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk met vereiste toestemming en bekendmaking verkocht en overgegeven) Jannen den sone wijlen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge voirs. met affgaen etc. warandiam (te waren) etc. ende dit verkopen etc. ende allen commer etc. dach xvi martij 1626 scabini Graeff et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832