Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1627-14-7997-187v

Cornelis sone wijlen Jan Hendrixssoon de Wael, ende Peeter sone wijlen Gijsbert Dirck Willem Vrancken sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Cornelissen, Adriaenen, Geriden, Hendricken, Sijmonnen, Maria, Anna, Cornelia broeders ende gesusteren onmondige kijnderen Hendrick Hendricxssoon de Wael, Cornelis sone wijlen Hendrixssoon de Wael ende Henrick soone wijlen Jan Michielssoon als momboir over Jannen ende Peeterken onmondige kijnderen wijlen Willem Jan Jan Cornelissoon daer moeder aff was Hendrick Hendricxssoon de Wael voirschreven ende Cornelis sone wijlen Hendrick Hendrixssoon de Wael als momboir met Herman de Roij schouteth als tot dese geordonneerde momboir over Jannen, Willemen ende Anna gebroederen ende susteren onmondige kijnderen wijlen Adriaen den sone wijlen Hendrick Hendrixssoon de Wael voirschreven vande welcke de momboir ende toesiender respective hen waeren sterck maeckende een huijs hoff turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vijff lopensaet ende dertiendalff roijen oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse de kijnderen ende erffgenamen Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders dander sijde, hodende met beijde d'eijnden aende gemeijne straten, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck met consent vanden heere naer voirgaende sondachse proclamatien vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelis ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Cornelis Cornelis de Beir met affgaen etc. gelovende die momboir ende toesiender respective onder verbant d'onmondighe kijnderen alle goeden dit huijs hoff turffschop metten erffenisse te waren als men los ende vrij erven schuldich is te waren ende dit verkopen overgeven opdragen affgaen ende vertijen altijt vast etc. ende alle commer etc. dach iiij april 1627. Scabini Gilse et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832