Menu

Documenten

Document R-1627-14-7997-210r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Peeter Jan en Gijsbert gebroeders sonen wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst de jonge voor hen selve ende die voors. Peter alnoch als trecht van vuijtcopen op huijden verkregen hebbende van Willemen sijn broeder, ende Robbert sone wijlen Jan Willem Meussoon, mette Peter den sone wijlen Adriaen Janssoon van Gilse, sijnde metten heere geordonneerde momboir, ende toesiender over Adriana ende Marie, gesusteren ommondige dochters wijlen Jans voors. voor dewelcke sij hen sterck ware maeckenden, ende hebben bekent, bekennende mitsdesen vande erffelijcke goeden naer dode wijlen Jans voors. vervallen, seeckere erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in maniere hiernaer beschreven volgende,

Overmits den welcke soo is den voors. Peteren inder qualiteijt als voir ten deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten: een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende, een lopensaet off daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Verwers met sijne kijnderen deen sijde ende tusschen d'oude erffenisse sijns Peters dander sijde, streckende vander erffenisse sijns Peters twee susteren te deel bevallen totten gemeijne strate, ende noch een stucxken saeijlants vijffentwintich roeden off daerontrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse sijns Peters deen sijde, ende tusschen erffenisse de erffgenamen Jan Jan Danielssoon van Beurden d'oude daer nochtans eenen schauwaterlaet tusschen beijde is liggende dander sijde ende oock deen eijnde, hoodende metten anderen eijnde op erffenisse sijne twee susteren mits desen te deel bevallen, alsoo sij seijden ende hebben die andere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Peteren den soone wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst de jonge voorgeschreven met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voors. Jan en Gijsbert onder verbant van henne personen ende goeden ende momboir ende toesiender voors. onder verbant der twee ommondige dochters goeden dit vertijen overgeven affgaen ende de erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden, ende inde name ende qualiteijt als voir te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer off calangie daerop comende altemael aff te doen des selven vuijtgenomen dat die voirs. Peter vuijt dit sijnen gedeelte sal gelden vierdalff oirt gewinchijns jaerlijx aenden heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen ende voirts waterlaet te onderhouden naer ouder gewoonte, ende is daer en boven geconditioneert ende voor ... Peter geaccordeert dat sijne twee broeders ende sijne susters beijde sullen wech hebben van die strate aff over de messie ende erve totter oude huisinge hem Peteren toebehorende ende dat sij desen wech naer hunne gedeelten hen heden mits desen aengedeijlt sullen moge gebruijcken oock met gaen staen varen met alderhande vrachte oock met ... met alderhande bestialen naer hunne gelieffe, nochtans off die voirs. Peter desen wech over de selve sijne oude erve wilde verleggen ende dats sulcx geschiede sonder ... van sijne voirs. broeders ende susters dat hij sulcx aldaer sal mogen doen, oock dat die voirs. broeders sullen mogen gebruijcken den wech comende aende waterlaet ... soo dese wech aldaer gelegen is, ende inne alsulcke vuegen als desen wech aldaer tot noch toe gebruijckt is, welcken voirs. sijns die voirs. Peter alsoo sal gelden den voirs. schauwaterlaet alsoo sal onderhouden aende dese wech voir verhaelt alsoo sal gedoochen dat dandere deijlluijden daer niet in sullen worden beschadicht welverstaende nochtans off over dit sijns Peters gedeelte ... anderen commer met recht ... als nu ... weet dat sij deijlluijden sulcx maelcanderen sullen helpen affdragen dwelck sij deen des andere gelooft hebben te volbrengen onder verbant als voir sonder argelist datum iii martij 1627 scabinij Baerdwijck et Brock.

Hiertegens is den voors. Jannen ende Gijsberden te deele bevallen ende sullen hebben houden ende erffelijck onbedeijlt besitten een stuck saeijlants drije lopensaet ende drijenveertich roeden off daer ontrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten in de Hasselsche Ackeren dit stuck saeijlants geheijten het Hooch lopensaet t selve aldaer gelegen aldaer tusschen erffenisse de provisoren der Taeffele des Heijligen Geest binnen Tilborch met meer andere deen sijde ende tusschen erffenisse der erffgenaemen Jan Jan Danielssoon van Beurden d oude dander sijde ende oock deen eijnde, hoodende metten anderen eijnde opde erffenisse Herman de Roij schouteth tot Tilborch, alsoo sij seijden ende hebben die andere deijlluiden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen ende Gijsberden gebroederen sonen wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst de jonge voirs. met affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. ende sal dit stuck eenen wech hebben over d oude erve van Peteren hunnen broeder achtervolgende deijl... daer aff op huijden voor ons schepenen oock gepasseert, wel verstaende etc. datum et scabinij ut supra.

Hiertegens so is den momboir ende toesiender ten behoeve vande twee onmondiche dochteren wijlen Jans voors. te deele bevallen ende sullen tsamen hebben houden ende erffelijck onbedeijlt besitten een stuck erven tot weije liggende drije lopensaet off daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Peters hens broeders daer eenen wech aldaer tusschen beijde leght deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Verwers dander sijde, ende oock mestendeel deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op de gemeijnen waterlaet aldaer alsoo sij seijden ende hebben de andere deijlluijden hier oppe volcomentlijck vertegen ten behoeve vanden momboir ende toesiender inder qualiteijt als voor met overgeven ende affgaen etc. gelovende etc. ende allen commer etc. en sal dit stuck erven wech hebben over d oude erve van Peteren hunnen broeder volgende de brieven daer aff op huijden voor ons schepenen gepasseert, ende sullen dese onmondige den schauwaterlaet moeten onderhouden naer oude gewoonte welverstaende etc., datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832