Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1627-14-7997-213r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken dat voir ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert Bartholomeus soone wijlen Jan Hendricssoon als man ende momboir van ... sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Gerit Danielssoon verweckt vuijt wijlen Heijlwich sijne eerste huijsvrouwe dochter Peter Daniel Gerit Hermanssoon vuijt crachte van accoorde voor hem selven Cornelis sone wijlen Cornelis Jan Willemssoon van Gorp als man ende momboir Heijlwich sijnre huijsvrouwe Adriaen sone wijlen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden als man ende momboir Adriana sijnre huijsvrouwe Jan sone wijlen Jan Adriaen Gijsbertssoon oock voirs. als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe ende Gerit sone wijlen Niclaes Adriaenssoon van Osch als man ende momboir Catharina sijnre gesusteren dochteren wijlen Cornelis Gerit Danielssoon voors. verweckt bij ende vuijt wijlen Judich sijnre tweede huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Janssoon van Raeck oock voor hen selven ende die voirs. Cornelis van Gorp alnoch als toesiender ende mede hem sterck maeckende voir Willem Janssoon de Bont als momboir over Jannen Cornelissen doude, Geritden ende Cornelissen de jonge gebroederen onmondige kijnderen wijlen Wouter Jan Willemssoon de Bont verweckt vuiijt wijlen Cornelia sijnre huijsvrouwe oock dochter wijlen Cornelis ende Judich voirs. ende hebben bekent bekennende mits dese van seeckere beemden ende heijvelden, naer dode vande voirs. Cornelissen ende Judich sijne huijsvrouwe hen metten rechte van successie aengecomen seeckere erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in manieren hier nae beschreven volgende,

Overmits der welcken soo is den voirs. Cornelissen ten behoeve sijns selffs ende voirts ten behoeve vande onmondigen voirs. met Jannen Jan Adriaenssoon te deele bevallen ende sullen tsamen hebben houden ende erffelijck voir hunne portie onbedeijlt besitten een stuck erve tot heije ende ... onbeheijnt liggende eenentwintich lopensaet off daeromtrent begrijpende ende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inden Voschberch aldaer tuschen erffenisse de erffgenamen Jan Jan Daniels van Beurden doude d'een sijde ende tuschen erffenisse Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon dander sijde, streckende vande erffenisse ... totten gemeijnte van Tilborch ende Goirle, ende alnoch sal die voirs. Cornelis metten onmondige voirs. Gerit houden ende erffelijck besitten een stuck beemden twelff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende kleijn als tselve gelegen is inden lande bij ... ter plaetsen geheijten de ...straet aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Petersoon van Gilse d'een sijde ende tusschen erffenisse ... dander sijde streckende van seckere erffenisse ........

Verder geen land of huizen in de Hasselt.

Datum vi martij 1627, scabinij Bardwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832