Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1627-14-7997-231v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voir ons schepenen inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan Jan Jacop Jan Sijmons, Adriaen Jan Janssoon den Bueter als man ende momboir Mariken dochtere Jan Jacop Jan Sijmons ende Cornelis Adriaen Somers als metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over d onmondighe kijnderen Sijmon Janssoon welcke verweckt vuijt Catharina dochtere Jacop Jan Sijmons, Peeter Jacop Jan Sijmonssoon ende Daniel Adriaen Daniels als zijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Corstiaen ende Heijlken kinderen Jan Jacop Jan Sijmons vs. ende Willem Cornelis Peeter Jan Dircks met Jannen Jan Jacop Jan Sijmon zijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen ende Anna onmondighe kinderen Peeter Jan Peeterssoon Mutsaerts daer moeder aff was Adriana dochter Jan Jacop Jan Sijmonssoon ende hebben bekent bekennen midtsdesen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffdeijlinghe vande erffelijcke goeden hun aengecomen mits afflijvicheijt Jannen Jacop Jan Sijmons ende Elizabeth sijne huijsvrouwe dochtere Adriaen Daniel Peeter Hermans,

Overmits der welcker soo sullen de voirschreven Jan, Adriaen, Cornelis Adriaen Somers als momboir inde vs. qualiteijt, ende Peeter Jacop Jan Sijmons ende Daniel Adriaen Danielssoon oijck inde vs. qualiteijt tsamen onbedeijlt voir hunne portie hebben houden ende erffelijck besitten een huijs schuer ende erffenisse daer aen liggende ende toebehorende soo weij als saijlant tsamen groot ontrent negen lopensaet nochtans also groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche aende Hasselt genoempt het Creijeven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janss van Gorp deen sijde ende tusschen erffenisse Jan Gerit Peeter Maes aen dander sijde streckende vande erffenisse Peeter Jan Jacop Jan Sijmonssoon totter gemeijne strate,

Waertegens die vs. Willem Cornelis Peeter Jan Dircks ende Jan Jacop Jan Sijmons inde voirs. qualiteijt sullen hebben houden ende erffelijck voir hunne portie besitten een stuck saeijlants twee lopensaeten ende achthien roijen metter mate begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse geheijten de ... aenden Heijcant aldaer tusschen erffenisse Peeter Adriaen Peeter Daniels deen sijde ende tusschen erffenisse Willem Adriaen Willems dander sijde streckende hoodende metten eijnde op erffenisse Joost Adriaen Daniels, ende noch een stuck saijlants een lopensaet ende ses roijen metter mate begrijpende nochtans etc. binnen ende plaetsche van Tilborch aen het Creijeven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Cornelis de Beir deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen dander sijde streckende vande erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts totter erffenisse Cornelis Peeter ... ende hebben de voirschreven deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen deen tot des anders behoeff met overgeven ende affgaen etc. gelovende etc. wel verstaende etc. datum xxiiii aprilis 1627 scabini Gilse et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832