Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1627-14-7997-285r

Jan, Antonis, Jacob, ende Jan de jonge gebroeders, Peter sone wijlen Huijbert Meussoon als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouwe, sustere kijnderen Willem Jan Danielssoon daer moeder aff was Peterken dochtere wijlen Jan Cornelis Wouterssoon, alle voor hen selve, ende deselve alnoch instaende ende hen sterck maeckende voor Lambrechtten sone wijlen Jan Janssoon de Wael, als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe oock dochter Willems ende wijlen Peterkens voorschreven, een woonhuijs geheijten het Oudt huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende een lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse des voors. Willem Jan Danielssoon wesende de gerechte helft hiertegens affgepaelt wordende deen sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Niclaes Adriaenssoon van Osch dander sijde, streckende vande gemeijne schouwwaterlaet tot Hasselsche strate, noch een stucxken saijlants geheijten de Garstvelden een lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse des voors. Willem Jan Danielssoon hiertegens affgepaelt wordende deen sijde, ende tusschen erffenisse voorgeschreven daer nochtans den waterlaet tusschen beijde light dander sijde, streckende vande gemeijne straete totter erffenisse Gerit Niclaes Adriaens van Osch, ende noch een stuck erffenisse tot saijlant ende weije liggende derdalff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Peterssoon van ... ende Marten Peter Cornelis Mutsarts deen sijde, ende tusschen erffenisse Wouter Anthonis Cornelis Beris dander sijde, streckende vander erffenisse Willem Jan Danielssoon voors. totter gemeijne Stockhasselsche strate, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck inne het bijwesen van Willem Jan Daniels voors. hunne vader ende sweer respective welcke sijn recht van tochte inde parcelen als voors. mitsdesen is affgaende vercocht overgegeven ende opgedragen Danielen sone Willem Jan Danielssoon ende Peterkens voorschreven hunnen broeder ende swager met affgaen ende vertijen als dat gewoonlijck ende recht is, gelovende die vercoperen alle onder tverbant van hunne personen ende goed dit huijs ende hoff metter erffenisse voors. te waren als een los ende vrij erffenis schuldich is te waren ende dit vercopen overgeven, opdragen, affgaen ende vertijen altijt vast ende stentich te houden ende in haren name te doen houden sonder ennich wederseggen ende allen commer ofte calangie daerop comende altemael aff te doen denselven ... is voirwaerde dat hij copere sal hebben den wech van doudt huijs te weten vuijtten achterhuijs beneffens der schuere Willem Jan Daniels voors. ende over de ... des selffs Willems met behemelde beesten ende alderhande vrachten gaen, staen, ende ..., alsoo dat hij daermede op ende aff sijne erffenisse sal connen geraecken ende sal hij copere oock gelijcken wech moeten gedogen over het stuck erffenisse van derdalff lopensaeten naer derffenisse die de voorschreven Willem teijnde daeraen heeft liggende, ... sal hij copere vuijt dese huijsinge metter erffenisse gelden een halff mudde roggh sjaerlijx aenden provisoren der Taeffele des Heijlige Geest binnen Tilborch tot noch toe betaelt sijnde met twee gulden xii st ij oirt, noch xxx st sjaerlijx aenden Fabriecken der Kerck van Tilborch te betalen, noch twee blancken min twee penningen gewinchijns jaerlijx aenden heere van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen, noch hondert gulden capitaels aen Antoni Mantello Castelen opden huijse van Tilborch eens te betalen volgens der schepene gelofte daeraff sijnde, noch gelijcke hondert gulden capitals eens aen Quirijn Peterssoon van Riel te voldoen ende ... des heeren schouwen ende waterlaeten daer inne des erffenissen ennichsints verbonden sijn te moeten onderhouden naer oude gewoonte, allen commer hiervorens benoempt den selven coper alsoo sal gelden voldoen afflosschen ende quiten ter dach ende termijnen daertoe staende ende ... sijnde, ... vercoperen ende andere goeden van Willem Jan Daniels voors. daeraff ontlast sullen sijn ende blijven, daervoor oock heeft verbonden sijnen persoon ende alle goeden hebbende ende vercreijgende, sonder argelist, datum xxix decembris 1627, scabini Brock et Beris.

Die vercoperen alle vuijtgenomen Peter Huijbert Meussoon in wiens plaetse men sal stellen Daniel Willem Jan Danielssoon, een stuck saijlants anderhalff lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Danielssoon deen sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Niclaes Adriaens van Osch dander sijde, streckende vander gemeijne Stockhasselsche strate, totter erffenisse der provisoren der Taeffele des Heijlige Geest binnen Tilborch, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Peteren sone wijlen Huijbert Meussoon als man ende momboir van Claesken sijne huijsvrouwe dochter Willems ende Peterkens voors. hunne swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832