Menu

Documenten

Document R-1628-14-7998-109r

Jenneken naergelaeten weduwe wijlen Cornelis Gijsbert Beijkens cum tutore voor haer selven Jan ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Cornelis ende Jenneken voorschreven, oock voor hun selven, Peter Willem Hendrick Smolders als procuratie hem gegeven voor ons schepenen voorschreven door Gijsberden oock sone wijlen Cornelis ende Jenneken voorgenoemd ende de voorschreven Peter met Jan Gijsbert Gerit Beijkens als momboir ende toesiender over den anderen kijnderen wijlen Cornelis ende Jenneken voorschreven hebben geconsenteert ende geaccordeert dat Herman de Roij schouteth alhier sal terstonts mogen aenveerden alsulcke weije als deselve schouteth geleden ontrent anderhalven jare gelegen aende Hasselt in Sterthoeve geheijten het Venne vande voorschreven Jenneken met hare kijnderen gecocht heeft volgende d'opdrachte daer aff sijnde daertoe heeft de voorschreven Jenneken met hare kijnderen ende de momboir ende toesiender voorschreven wettelijck ende erffelijck overgegeven aenden voorschreven schouteth den gracht? metten houtwasche daer op staende met het hoel daertoe behoorende voor soo veel sij daertoe gerecht sijn ende dit om dese weije gelegen is, gelovende etc. naer tgene voorschreven is niet meer te vertalen inne enniger manieren maer sijnde daer aff in tgeheel renuntierende tot des voorschreven schouteth te behoren, datum xxcij november 1628. Scabini Graeff et Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832