Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1628-14-7998-116r

Jan sone Gerit Huijbert Danielssoon als man ende momboir Engele sijne huijvrouwe dochtere Peter Hendrixssoon van Asten daer moeder aff is Catarina dochtere wijlen Herman Janssoon een stuck erven daeroppe eertijts een vervallen huijs placht te staen ende waerop alsnu een nieuwt huijs getimmert is twee lopensaet ende achtendertichstalff roijen nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen de gemeijne straeten aen beijde de sijden ende oock deen eijnde spits vuijtlopende, streckende metten anderen eijnde Bartholomeus Jan Hendrixsson welck huijs metten erffenisse derffgenamen wijlen Herman Janssoon geleden omtrent drie jaren vercocht hebben Peteren Huijbert Meussoon ende die voors. Jan inder voorschreven qualiteijt rechtelijck hadde ontnadert gelijck sulx bij schepenen brieven daeraff binnen Tilborch ende Ghoirle gepasseert naerdere ende volcomentlijcken is blijckende alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Peteren sone wijlen Huijbert Meus Peter Andriess voorschreven tsamen mette voorschreven schepene brieven ende onder voorwaerden daer aff ... maeckende ende gewagh doende promittens ... Joannis super se et bona dit overgeven etc. ende allen commer van sijnen twegen etc. datum ii decembris 1628 scabinij Graeff et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832