Menu

Documenten

Document R-1628-14-7998-3v

Cornelis sone wijlen Cornelis Janssoon van Gorp een stuck saijlants vijffenveertich roijen off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten bij den Roijenberch aldaer tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen wijlen Mathijs Cornelis Janssoon van Gorp deen sijde, ende tuschen erffenisse Jans sijns vercopers broeder dander sijde, streckende vander erffenisse M. Hermans de Roij schouteth alhier totter gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle, alsoo hij seijde heeft wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Fransen sone wijlen Jan Huijbertssoon van Duijssel met affgaen ende vertijen alsdat gewoonelijck ende recht is, gelovende die voors. vercopere onder het verbant van sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende, dit stuck erffen te waren als men losch ende vrij erffen schuldich is te waren ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra (v januarij 1628, Gilse et Bardwijck).

In de marge: Gerit sone wijlen Cornelis Janssoon van Gorp heeft geboden sijne blijckende penningen de welcke hij seijde hem eijgene te sijn omme metten rechte van naerderschappen te losschen ende te quijten dit parceel erffen inne desen contracte begrepen promittens etc. obligans etc. datum vii martij 1628 scabini Gilse et Graeff.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832