Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1628-14-7998-60v

Goijart sone Willem Janss Vermee een stuck saeijlants tsestich roeijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse sijns Goijarts voors. deen sijde, ende tuschen erffenisse Hendrick Denis de Beer dander sijde, streckende vander erffenisse der kijnderen Gijsbert Adriaenss van Gilse totter erffenisse Gerit Gerit Willemss Veramelvoirt, alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Jannen sone Jan Hendrick Denis met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit overgeven etc. ende allen commer etc. datum iii aprilis 1628 scabini Gilse et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832