Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1628-14-7998-84v

Adriaen sone wijlen Adam Cornelis Jan Sijmonssoon: een stuck saeijlants vijff lopensaet ende negen roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten omtrent de Postelstrate, aldaer tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon deen sijde, ende evoirts rontsomme de gemeijnte ende gemeijne straten aenliggende ut dicebat legitimme (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Geriden sone Cornelis Peter Jan Reijnen ende Antonissen sone wijlen Cornelis Jan Antonis Jan Adriaen Smolders elcken voor deene helft met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. dach v augustij 1628 scabinij Graeff et Bardwijck,

In de marge:
Jan Adrijaen Adam Cornelis Sijmonsse heeft geboden sijn blijkende penningen ende secht sijn eijgen te wesen om metten recht van naerderschappen te losschen alsulken erffenisse als Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen ende Antonis Cornelis Jan Antonis Jan Arijaen Smolders gecocht hebben van Adrijaen soene wijlen Adam Cornelis Jan Sijmons datum den sesten septembrij, ende heeft gelooft te voldoen als een naerderman schuldich is te doen scabinij Baerdwijck et Brock

Dieselve een stuck erven tot weije liggende twee lopensaet sevenenveertich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten omtrent de Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Somers deen zijde,ende tusschen erffenisse Antonis Cornelis Jan Antonissoon dander sijde, streckende van de gemeijne wech totter erffenisse der kijnderen Jan Cornelis Cornelissoon de Beer ut dicebat legitimme etc. Jannen den sone sijn Adriaen Adam Cornelis Jan Sijmonssoon voirschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. vuijtgenomen dat de copere hier vuijt sal gelden ii oirt cijns ofte soo veele min of meer alsmen aende erffgenamen Lucas van Amersoijen schuldich is jaerlijx te betalen ende des heere schauwe van den waterlaet te onderhouden naer ouder gewoonte datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832