Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1628-14-7998-98v

Adriaen sone Cornelis Adriaen Somers alle alsulcken versterff recht ende actie van versterve in alle ende jegelijcke den haeffelijcke ende de erffelijcke goeden als hem mits dafflijvicheijt van Cornelisen sijnen broeder ennichssints sijn aengecomen waer tuschen wiens off tot wat plaetschen dese goeden gelegen sijn tware in hardden in weecken in hoogen in drogen in diepen in legen gene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legittime et hereditarie supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) Adriaenen sone Gerit Huijbertssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe, dochtere Cornelis Adriaen Somers voirschreven sijnen swager met affgaen etc. promittens super se et bona (belovende op zich en zijn goederen) dit overgeven etc. ende allen commer etc. soo heeft die voirschreven Adriaen Gerit Huijbertssoon te voldoen alsulcke XXV gulden die aen den Heijligen Geest binnen Tilborch staen te betaelen ende off er meer schulden bevonden worden van wegen Cornelis voirschreven soo gelooft die voirschreven Adriaen Somers sijn aenpart daeraff voorts bij te leggen: is oock mits dese opdracht voirwaerde dat die voirschreven Adriaen Gerit Huijbertssoon in der qualiteijt als voir sal renuncieren, gelijck hij renuncierende is mits desen ten behoeve van Adriaen Cornelis Somers op alsulcke versterff van alle ende ijegelijcke den erffelijcken goeden als hem mits de doodt van wijlen Bernart Cornelis Adriaen Somers binnen Dongen is aengecomen geene goeden daeraff vuijtgescheijden gelovende die voirschreven Adriaen Gerit Huijbertssoon naer dese goeden niet meer te ... noch te vertalen in enniger manieren daer voire verbijndende sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende sonder argelist datum xxviii aprilis 1628 scabini Graeff et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832