Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-145r

Cornelis sone Jan Heijliger Jan Anthonissoon als man ende momboir Marie sijner huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Hendrick Janssoon de Smit daer moeder aff was Margriete dochtere wijlen Willem Jaspar Peter Huijben voor hem selven Cornelis sone wijlen Peter Cornelissoon van Ethen met Jan sone wijlen Willem Aert Fiers als oomen over Jannen ende Barbara broeder ende sustere kijnderen wijlen Jans ende Magriete voorschreven voor de welcke dieselve instonden ende gelooffden mitsdesen tderde gedeelte onbedeijlt in een omgevallen huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende in het geheel drie lopensaet ende ses roijen of daeromtrent gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse die weduwe mette kijnderen, Gerit Herman Janssoon deen sijde ende tuschen erffenisse die kijnderen Jan Willem Jasparssoon dander sijde streckende vander gemeijnder strate totten erffenisse des heere van Tilborch, alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Geriden sone wijlen Jan Laureijs Eelkens als man ende momboir Jenneken sijnser huijsvrouwe dochtere wijlen Jans den sone Willem Jaspart Peter Huijben ten behoeve van sijn selffs ende voorts ten behoeve van Jan Bartholomeus Jan Hendrixssoon ende Niclaes Adam Cornelissoon sijne mede swageren met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven coperen hiervuijt sullen gelden tderde deel in veertien lopen roggen sjaerlijx ins ... van graen aenden Heijligen Geest meesteren van sHertogenbosch te voldoen, ende noch tderden deel van eenen stuijver ende eenen pennick gewinchijns sjaerlijx aenden heere van Tilborch te betalen, datum x januarij 1629, scabinij Graeff et Beris.

Den coop van desen is hondert ende vijff gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832