Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-146r

Kennelijck sij eenen iegelijcken alsoo Jan Willem Aert Fiers als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere Willem Jaspar Peter Huijben voor een derde deel ende die kijnderen wijlen Jans den sone Willem Jaspars voorschreven eens deels mits successie ende eens deels als recht van vuijtcoop op huijden vercregen hebbende vanden kijnderen wijlen Jan Hendrixssoon de Smit daer moeder aff was Margriete dochtere Willems voors. voor de twee andere derde gedeelten sijn gerechticht in een omgevallen huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende in het geheel drie lopensaet ende 6 roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse die weduwe metten kijnderen Gerit Herman Janssoon deen sijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Jan Willem Jasparssoon dander sijde streckende vander gemeijnder strate totten erffenisse des heere van Tilborch, daeromme soo ist dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert die voorschreven Jan Willem Aert Fiers inder qualiteijt als voor Gerit sone wijlen Jan Laureijs Eelkens als man ende momboir Jennekens sijne huijsvrouwe Jan sone Bartholomeus Jan Hendrixssoon als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe ende Niclaes sone Adam Cornelis Adamssoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe gesusteren dochteren wijlen Jans den sone Willem Jaspar Peter Huijben voorschreven ende hebben bekent bekennende mits desen hieraff seeckere erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal die voorschreven Jan Willem Aert Fiers voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten den timmer vande voorschreven schuere metten daecke dooren ende alles gene dat totten timmer van dese schuere behoorende is welcke schuere bij Jans voors. ... gehouden sal sijn afte breecken ende te ruijmen tuschen dit ende Sint Jacob apostel dach ierstcomende ende hiertoe soo sal die voorschreven Jan noch hebben ende erffelijck besitten de gerechte derde part van derffenisse voorschreven aende westen eijnde van derffenisse des heere van Tilborch liggende ende aende oisten eijnde comende aende twee andere derde gedeelten ende erffenisse den anderen deijlluijden mits desen aengedeijlt waervuijt die voorschreven Jan sal gelden tderdendeel in eenen pacht van veertien lopen roggen sjaerlijx in ... van graen aenden Heijlige Geest meesteren van Schertogenbosch jaerlijx te voldoen alsoo sij seijden ende hebben die andere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jan sone Willem Aert Fiers inder qualiteijt als voor met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde gelovende die voorschreven Gerit Jan ende Niclaes onder tverbant van hunne personen ende goeden dit vertijen overgeven ende affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden sonder eennich wederseggen ende allen voorderen commer daerop te comen mede te helpen affdragen, Item is voorwaerde dat die voorschreven Jan Willem Aert Fiers tot dit sijn voors. derdendeel wech sal hebben vander straet aff aende noorde sijde over derffenisse van den anderen deijlluijden alsoo dat hij Jan van ende op dit sijn derde gedeelte met behemelde beesten gaen ende staen wagen ende karre met alderhande vrachten sal cunnen geraecken waermede die voorschreven Gerit Jan ende Niclaes tevreden sijn geweest ende geconsenteert hebben sonder argelist datum x januarij 1629, scabinij Graeff ende Beirs.

Hiertegens soo sullen de voorschreven Gerit Jan ende Niclaes hebben houden ende tsamen onbedeijlt besitten een omgevallen huijs mette twee derde gedeelten vande erffenisse daeraen liggende streckende vande gemeijne strate tot het andere derde part van dese voorschreven erffenisse Jannen Willem Aert Fiers mits desen aengedeijlt alsoo sij seijden ende heeft die voorschreven Jan Willem Aerts Fiers hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Geriden Jannen ende Niclaesen vs. met overgeven etc. gelovende super se etc. ende dit vertijen etc. ende allen commer ofte calangie daerop comende altemael aff te doen vuijtgenomen dat die voorschreven Gerit Jan ende Niclaes hiervuijt sullen gelden twee derde deelen in veertien lopen rogge sjaerlijx in ... van graen aenden Heijligen Geest meesteren van sHertogenbosch te voldoen ende noch eenen stuijver ende eenen penninck gewinchijns sjaerlijx aenden heere van Tilborch te betalen sonder argelist datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832