Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-164r

Jenneken dochtere wijlen Huijbert Peter Jan Adriaen Smolders naergelaten weduwe wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens met eenen momboir bij haer hiertoe vercozen ende haer metten heere gegeven alsoo als recht is soo veele haer tochte is aengaende voor haere selven Jan ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Cornelis ende Jennekens voors. oock voor hun selven Peter sone Willem Hendrick Smolders vuijtten name van Gijsberden oock sone Cornelis ende Jennekens voorschreven de welcke ... tgene hiernaer volgen sal valide te mogen ... den selven Peteren voor ons schepenen ondergeschreven volcomentlijck hadde ... ende Jan sone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens als momboir ende de voorschreven Peter als toesiender metten heere geordonneert over Huijberden Jannen de jonghe ende Anna gebroederen ende susteren onmondige kijnderen wijlen Cornelis ende Jenneken voors. voor de welcke de selve met consent van den heere instonde ende gelooffden mits desen een stuck saeijlants vier lopensaet en een halff roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt geheijten dit stuck saeijlants den Driesacker gelegen aldaer tusschen erffenisse Goijart Jan Goijartssoon deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelissoon de Beir dander sijde strecken vander gemeijnder straete totter erffenisse Antonis Peter Michielssoon alsoo sij seijden hebben wettelijck ende erffelijck met consent als voor naer den sondaegse proclamatien ende ten affhangen voor alleman tot betalinge deser kijnderen schulden vercocht overgegeven ende opgedragen Goijarden sone wijlen Jan Goijart Peter Geritssoon voorschreven met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra.

Deselve een stuck saeijlants twee lopensaet ende tien roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse deser vercoperen deen sijde ende tusschen erffenisse mr Herman de Roij schouteth alwaer den gracht metten hoel tot derve des voors. schouteth is behoorende dander sijde hodende met beijde deijnden op erffenisse Gerit Geritssoon de Beer alsoo sij seijden legittime etc. proclamationibus et consensu ut supra (hebben wettelijk etc. met bekendmaking en toestemming als voor) Peteren sone wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst met affgaen etc. warandiam etc. vuijtgenomen dat de voors. copere hier over sal moeten wegen derffenisse van Gerit Geritssoon de Beer voorschreven ende oock derffenisse Antonis Cornelis Hermans soo die tot noch toe hierover geweeght hebben gelijck oock de voorschreven coper recht van wegen hebben sal naer ende van dit stuck saeijlants over het steghdeken aldaer vande straet aff met behemelde beesten soo ende gelijck tselve tot noch toe daer over geweght is, datum et scabini ut supra.

Adriaen sone wijlen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens daer moeder aff is Jenneken in bijwesen derselver Jenneken die hierin heeft geconsenteert, een stuck saeijlants twee lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inden Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Cornelis Antonis Hermans deen sijde ende tusschen erffenisse deser vercoperen dander sijde streckende vander erffenisse Goijart Jan Goijartssoon tot seeckere steeghde aldaer ut dicebant legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen sone wijlen Adriaen Willem Goijartssoon tsamen mette gerechticheijt vanden wech over de voorschreven steeghde vande strate aff hiertoe behoorende met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc.  datum et scabini ut supra.

Deselve vercoperen alsulcken recht als sij sijn hebbende tot eenen gracht metten hole ende den houtwasche daerop staende voor soo veele sij hiertoe gerecht sijn liggende binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aande Hasselt om der weije toecomende mr Herman de Roij schouteth door hun vercoperen aenden voors. schouteth opgedragen alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen den voors. mr Herman de Roij onsen schouteth met affgaen ende vertijen alsdat gewoonlijck ende recht is gelovende etc. dit overgeven opdragen affgaen ende vertijen altijt vast ende stentich te houden ende in hunne name te doen houden sonder eenich wederseggen ende allen commer oft calangie daerop coment altemael aff te doen denselven datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832