Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-194r

Hendrick sone wijlen Hendrick Hendrixssoon de Wael als man ende momboir Cornelia sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Adriaen Willemssoon daer moeder aff was Antonia dochtere wijlen ... van Hilvarenbeecke een stuck saeijlants drie lopensaet twee roijen min een vierendeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon deen sijde ende tuschen erffenisse der kijnderen Marten Jan Marten Sgenen dander sijde streckende vande gemeijne strate totten gemeijnen voetpat aldaer, Alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Peteren sone wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst tsamen met allen den rechten hem hiertoe behoorende met affgaen etc, warandiam (te waren) etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xvii martij 1629 scabini Bardwijck et Brock.

In de marge:
Overgelaten daer Peeteren Jan Hermanssoon van Heijst aen Jan Adriaen Willemssoon cum .... et litteris promittens et obligans etc. date ultimo januarij 1630 scabinij Bardwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832