Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-207v

Jan sone wijlen Jan Herman Cornelissoon van Heijst een stuxken saeijlants twee lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Hasseltsche ackeren aldaer tuschen erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth met meer andere deen sijde ende die voorschreven Herman alnoch deen eijnde ende tuschen erffenisse derfgenamen Jan Jan Danielssoon van Beurden deen sijde ende oock deen eijnde ut dicebat legittime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Peteren sijnen broeder Jannen mette gerechticheijt vanden wech hiertoe behoorende met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum viie aprilis 1629 scrabinij Bardwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832