Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-214r

Peter sone wijlen Jacob Jan Sijmonssoon als man ende momboir Aleijdt sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Embrecht Jan Meussoon een stuck saeijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon aen beijde de sijden aenliggende streckende vander gemeijnder strate tot seeckeren voetpat aldaer ende noch een stuxken saeijlants anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetsche voorschreven aldaer tuschen erffenisse des voorschreven Daniels deen sijde ende tuschen erffenisse der kijnderen Marten Jan Marten Sgenen ende Antonis Peter Michielssoon dander sijde streckende van seecker voetpat tot seeckeren wech geheijten den Groenenwech ut dicebat legittime (zoals hij zeide heeft wetttelijk) etc. Danielen sone wijlen Sebastiaen Danielssoon met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xxvii aprilis 1629 scabinij Gilse et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832