Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-219v

Adriaen sone wijlen Jan Janssoon vande Loo als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Jacob Jan Sijmons daer moeder aff was Lijsbeth dochtere Adriaen Danielssoon, Peter sone wijlen Jacob Jan Sijmons ende Daniel sone wijlen Daniel Adriaen Daniels sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Corstiaenen sone wijlen Jan Jacob Jan Sijmons ende Lijsbeth voorschreven in het bij wesen van voors. Corstiaens bij naer mondich sijnde een huijs hoff metten grond ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behorende vier lopensaet vijffentwintich roijen ende een vierendeel roijen metter begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten het Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Jacob Jan Sijmons met Heijlwich sijne sustere deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis Janssoon van Gorp met zijne kinderen dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons voorschreven totter gemeijne Creijvensche strate voorschreven ut dicebant legittime etc. Peteren sone wijlen Peter Jan Sijmons met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc vuijtgenomen dat die voors. copere hiervuijt sal gelden derdalff oirt gewinchijns sjaerlijx aende heere van Tilborch te betaelen ende dat deser erffenisse moet gedogen de gebuerwech vander strate aff totter erffenisse Peters voorschreven soo die voors. Peter tot noch toe hierover geweecht ... datum xv maij 1629 scabinij ... et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832