Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-223r

Op huijden date ondergeschreven compareerden voor ons schepenen der Heerlijckheijt van Tilborch ende Ghoirle deersame Cornelis Cornelissoon de Beer alsnu binnen Tilborch woonachtich sijne memorie metter verstande wel volcomen ende machtich ... ... was die welcke ... verclaert, verclarende mits desen met goeden ende wel bedachten voorrade gemaeckt ende geordonneert te hebben voor sijnen testamente lesten ende vuijtterste wille tselve des ende alsoo hiernaer beschreven is volgende, In den iersten heeft hij testateur bevolen sijne siele, soo wanneer die vuijt sijnen lichame sal scheijden inder genade van Godt almachtich, ende Maria sijn gebenedijde moeder, item maeckt hij testateur ten behoeve vande kercke van Tilborch de somme van ses carolus gulden ende aende provisoren der Tafele des Heijligen Geest binnen Tilborch, oock gelijcke ses carolus guldens eens, alnoch aende Capelle van Onse Lieve Vrouwe aende Hasselt twelff gelijcke carolus gulden eens, ende alnoch aen ... dochtere wijlen Denis ... vijff gelijcke carolus gulden eens allen dese legaten naer doode sijns testateurs vuijtgereijckt te moeten worden, Item maeckt aende kijnderen van Jannen doude sijnen broeder voor vuijt, vijff ... boomen staende voor op ... tegens de weije gelegen aende Hasselt welcke weije hem testateur, met Adriaenen sijnen broeder is toebehoorende, ende als wanneer dese bomen sullen wesen ... dat de voors kijnderen .... naercomelingen dese plaetse wederomme tot hunnen prouffijte altijts sullen mogen beplanten waerinne Adriaen sijnen testateurs broeder alhier present sijnde mede heeft geconsenteert, ende .... is geweest, Item maeckt ende legateert alnoch den kijnderen van Jannen doude voorschreven voor vuijt, de somme van twee hondert carolus gulden eens om naer sijn afflijvicheijt terstont vuijt sijnen gereetste goeden vuijtgereijckt te worden, Item maeckt alnoch voor vuijt ... Jannen twee joncxste kijnderen van Jannen doude voors de somme van vijffendertich carolus gulden eens, die Lijsbeth derselver kijnderen moeder hem testateur bij schepenen geloofte schuldich is, ende ... sullen dese twee kijnderen oock mede deijlen in de bomen ende plaetse daerop die staende sijn ende oock inde twee hondert carolus gulden voorschreven, Item maeckt ende legateert alnoch Adriaenen sijnen broeder voor vuijt, de somme van twee hondert carolus gulden eens, terstont naer sijne afflijvicheijt vuijt sijne gereetste goeden betaelt te worden, Item maeckt alnoch Adriaenen sijnen broeder ..., alle sijns testateus clederen, lijnen, ende wollen, oock de hemden tot sijnen lijne behoorende, ende procederende voorts totter dispositie van alle sijne goeden, tware haeffelijcken, offte erffelijcken, actien ende crediten, gereede penningen ende anderssints ... sijn toebehoorende ende die hij metter doodt ennichssints ruijmen sal, egene vuijtgescheijden .... daerinne voor erffgenamen geinstitueert ende gelaten, in drie delen deerste derdendeel aen Jannen de jonge sijnen broeder, het tweede derdendeel aen Adriaenen sijn broeder, ende het lest derdendeel aen ende ten behoeve vande vier kijnderen van Jannen doude sijn testateurs overleden broeder, welcke kijnderen hij testateur over sulcx begeert soo lange sij tsamen of ennige van dien inne den levenden lijne wesen sal altijt sullen staen ende representeren de plaetsche van Jannen doude sijne testateurs broeder voors. ende ofte ennige deser kijnderen sonder wettige geboorten geraeckten deser werelt aff te sterven sullen de goeden van allsulcken affgestorven vervallen opden anderen kijnderen inne den levende lijne wesende hoofs gewijse, Alle welcke poincten, ende articulen hij testateur heeft verclaert, verclaerende te wesen sijn testamente, leste, ende vuijttersten wille, derwelcke hij begeert dat bij eenen ijegelijcken naergegaen ende achtervolght sullen worden, Aldus gedaen ten huijse van testateure, inden jare Ons Heeren duijsent seshondert en negen ende twintich opden drieentwintichsten dach der maent vande meije, en des toirconden dit aldoen bij ons schepenen beneffens het hantmerck sijns testateur, ende mij notaris ende gesubstitueerde secretaris binnen Tilborch mede onderteeckent.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832