Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-231r

Jan sone wijlen Gijsbert Gerit Beijkens heeft geboden sijne blijckende penningen die hij seijde hem eijgen te sijn te weten godtspenninck wijncoop schrijffgelt brieffgelt slachgelt ende hooffpenningen .... recht van naerderschappe te loschen te quijten ende te vrijen alsulcke stuck saijlants drie lopensaet ...entwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Goijart Jan Goijartssoon deen sijde ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelissoon de Beer dander sijde streckende vanden gemeijnder strate totter erffenisse der weduwe metten kijnder Antonis Peter Michielssoon als de weduwe metter kijnderen Cornelis Gijsbert Gerit Beijkens vercocht hebben aen Goijart Jan Goijarts gelovende die voorschreven Jan onder tverbant van sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende alles te doene des een naerderman schuldich ende behoort te doene tot alder tijt als wanneer hij van rechtswegen daertoe sal werden versocht datum x.. julij 1629 scanini Graeff et Bardwijck.

In de marge:
Overgelaten daer Jannen naerderman aen Goijart den originele coper promittens etc. obligans etc. dach vii ... scabini Graeff et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832