Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-242v

Compareerden etc. Adriaen, ende Anthonis gebroederen, ende Jan sone wijlen Wijtman Laureijssoon, als man ende momboir, Catarina sijnre huijsvrouwe sustere kijnderen wijlen Adriaen Jan Somers, daer moeder aff was Lijsbeth dochter wijlen Willem Willemssoon van Dijck, ende hebben bekent bekennende mitsdesen, vande erffelijcken goeden naer doode vande voorschreven Adriaen ende Lijsbeth vervallen een erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben, in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits der welcke soo sal die voorschreven Adriaen voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoorende, vier lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans etc., binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselt, aldaer tuschen erffenisse Wouter Antonis Cornelis Beris deen sijde, ende tuschen erffenisse des voorschreven Antonis dander sijde, streckende vander erffenisse Jan Adriaen Goijart Jan Michielss ende Adriaen Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon die beijde over dese erffenissen geweght moeten worden totter gemeijnder strate ende noch een stuxken saeijlants een lopensaet ende vijf.. roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie voors ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tuschen erffenisse Pauwels Jan Matheus Smit deen sijde ende tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Hendrick Jan Willemssoon van Dijck dander sijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde totter erffenisse Peter Jacob Jan Sijmonssoon, Alsoo sij seijde ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Adriaenen sone wijlen Adriaen Jan Somers ende Lijsbeth voorschreven met overgeven etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Adriaen vuijt dit sijne gedeelte sal gelden veertien penningen Bamis jaerlijx aen Peter Jan Mutsarts tot Oisterwijck te betaelen wel verstaende etc. datum xiii september 1629 scabini Graeff et ...

Hiertegens sal die voorschreven Antonis voor sijn portie hebben houden ende erffelijck besitten een schuer turffschop metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daertoe behoorende vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselt aldaer tuschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers voors deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon dander sijde streckende van der erffenisse Cornelis Adriaen Somers met meer andere totte Stockhasselsche strate ende noch een stuck erve tot saijlant ende weije liggende een lopensaet ... roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tuschen erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons deen sijde ende tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Hendrick Jan Willemssoon van Dijck dander sijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde aende gemeijne strate, Alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Antonisen sone wijlen Adriaen Jan Somers voorschreven met overgeven etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra.

Hiertegens sal die voorschreven Jan voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erven tot weije liggende anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselt aldaer tuschen erffenisse Cornelis Peter Jan Reijnen deen sijde ende oock deen eijnde ende tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Adriaen Jan Cornelis Mutsarts dander sijde hodende metten andern eijnde der Stockhasselsche strate, ende noch een stuck saeijlants vier lopensaet dertien dalff roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselt aldaer tuschen erffenisse Wouter Antonis Cornelis Beris deen sijde ende tuschen den gemeijnen meswegh dander sijde streckende vander erffenisse Adriaen Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon totter erffenisse Willem Cornelis Peter Jan Reijnen, Alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen sone wijlen Wijtman Laureijssoon voorschreven man ende momboir etc. met overgeven etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. wel verstaende etc. datum et scabini ut supra,

Is bij dese erffdeijlinge ondersproocken dat de twee appel ermgart bomen ende eenen witten ... boom staende op het deel Antonissen aengedeijlt dat Adriaen Adriaen Somers ende Jan Wijtman Laureijssoon deerst van deen sullen mogen trecken ende genieten ... jaren lanck naer date van desen waerin Antonis voorschreven heeft geconsenteert datum et scabini ut supra.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832