Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-257v

Compareerden etc. Jan soone wijlen Willem Aert Fiers als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Willem Jasper Peter Huijben bijden selve Willem verweckt vuijt wijlen Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Gijsbert Peter Zegers, Geraert sone wijlen Jan Laureijs Eeltkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willem Jasperss, Jan Bartholomeus Janss als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe oijck dochtere Jans voirs., met Niclaes Adam Corneliss als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe oijck dochtere Jans voirs. bijden selven Jannen alle verweckt vuijt Marije dochtere Corsten Jan Denijs Meijnaerts, ende Cornelis Jan Heijliger Berijs als man ende momboir Marije sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Hendrick Jacopss de Smidt bijden selven Jannen verweckt vuijt Margriete dochtere wijlen Willem Jasperss ende Jenneken voirs. met Mr. Herman de Roij schouteth deser heerlijckheijt ende Peter Willem Hendrick Smolders als ter dese geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen ende Barbara gebroeder ende suster onmondige kijnderen wijlen Jans ende Margriete voirs. de welcke bekenden ende verclaerden met malcanderen een erffscheijding ende deijlinge aengegaen te hebben, in der vuegen ende manieren nabeschreven,

Overmidts de welcke de voirs. Jan Willem Aert Fiers voor sijne portie sal hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffen tot lant ende weije ... liggende seven lopensaet drijendertich roijen ende een halff roijen metter mate begrijpende met het turffschop boomgaert ende andere bomen daerop staende gestaen ende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse die kijnderen Jan Willem Jasperss mede condividenten hen op huijden aenbedeelt deen sijde ende tuschen erffenisse Peter Hendricx van Asten ende die kijnderen Jan Hendricx die Smit vs. dander sijde streckende vande erffenisse Gerit Janss vande Loo totten gemeijne strate, alnoch een stuck erffen een lopensaet twaelff roijen ende een halff roijen tot weije liggende binnen die prochie ende plaetse voirs. aldaer tuschen erffenisse die kijnderen Jan Willem Jasperss voirs. deen sijde ende tuschen erffenisse des voirs. Jans ende d'iersten parcheel dander sijde streckende vande erffenisse Geraert Janss vande Loo totten erffenisse .....

Hier tegens sullen die voirs. Geraert, Jan ende Niclaes voir henne portie hebben houden ende erffelijck besitten een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende soo zaijlant als weijlant groot metter mate begrijpende acht lopensaet vijffendertich roijen ende een halff roijen gestaen ende gelegen binnen die prochie voirs. ter plaetse aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Geraert Janss vander Loo ende d'erffenisse des heere van Tilborch deen sijde ende de vs. Geraert oock deen eijnde ende tuschen erffenisse des voirs. Jan Willem Aert Fiers hem hier voir aengedeelt dander sijde hodende metten andere eijnde aende de gemeijne strate, alnoch een stuck erffen tot saijlant liggende een lopensaet twintich roijen ende een halff roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie vs. ter plaetse geheijten aende Hoeven inde Bockhamer aldaer tuschen erffenisse Jans voirs. deen sijde ende tuschen erffenisse Peter Willem Hendrick Smolders dander sijde streckende vande erffenisse Jan Willem Aert Fiers vs. totten gemeijne strate alsoo sij seijden ende hebben die andere deijllieden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve des voirs. Geraerts, Jans ende Niclaes, met affgaen etc. ende dit overgeven etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende allen commer etc. vuijtgenomen dat deselve vuijt het ierste parcheel sullen gelden ende betalen jaerlijcx aende conventuale van Tongerloo dertich lopen roggen jaerlijcx te betalen volgens die beschede daeraff sijnde, alnoch het derdedeel inde pacht van vijff lopen roggen aen Onse Lief Vrouwen aultaer jaerlijcx tot Oisterwijck te betalen, ende alnoch een hondert vijfftich gulden eens oijck terstont te betalen aende weduwe ... Anthonis Bartelmeuss, sijnde dese somme oijck eertijts bij wijlen Willem Jasperssen opgenomen, datum et scabinij ut supra (xxvi novembris 1629, Nerven et Soffarts),

Hiertegens sullen die voirs. Cornelis, ende de momboir ende toesiender over Jannen ende Barbara in deser qualiteijt hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erffen tot saijlant ende weije liggende acht lopensaet ende een halff lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie voirs. ter plaetse de Hasselt aldaer tuschen erffenisse Jan Willem Aert Fiers hem op huijden ten deele bevallen deen sijde ende de gemeijne strate dander sijde streckende vande erffenisse Peter Hendricx van Asten totten erffenisse Peter Adriaenss van Gilze, alnoch een stuck erffen tot saijlant liggende een lopensaet twintich roijen ende een halff roijen metter mate begrijpende gelegen binnen die prochie vs. ter plaetse geheijten aende Hoeven aldaer tuschen erffenisse Jan Denijs de Beer deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Willem Aerts hier tegens affgedeelt dander sijde streckende vande erffenisse Jans voirs. totter gemeijne strate ende alnoch den timmer vande schuer staende opt gedeelte der kijnderen Jan Willem Jasperss omme de selve binnen enen jaere ierstcomende te mogen affbreecken ende te ruijmen, alsoo sij seijden , ende hebben die andere deijllieden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve die vs. Cornelis, Jan ende Barbara, met affgaen etc. ende dit overgeven etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de selve hier vuijt ende vuijt parcheel inde Bockhamer sullen gelden jaerlijcx het derdedeel inde pacht van vijff lopen roggen aen aultaer van Onse Lief Vrouw inder kercke van Oisterwijck jaerlijcx te betalen volgens de bescheden vs. staet ende .... dat deselve aen hen sullen .... alsulcke somme van een hondert vijfftich carolus guldens eens, die wijlen Willem Jasperssen aen deselve kijnderen eertijts is schuldich gebleven alsoo dat dandere deijlluijden daeraff nijet meer sullen sijn belast, ende sullen voorts alle andere renten ende schulden staen ten lasten vande gelijcke condividenten, datum et scabinij ut supra (xxvi novembris 1629, Nerven et Soffarts).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832