Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-259r

Laureijs sone wijlen Gerit Laureijs Eelkens, naergelaten weduwaer wijlen Peeterken sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Denis Peeter Danielssoon van welcke Peeterken moeder was Jenneken dochtere wijlen Jan Peeter Gerit Maes Sgenen tvijffde gedeelte ombedeijlt in alle ende iegelijcken erffelijcken goeden naer doode vanden voirschreven Denisen ende op Peeterkens vervallen ende welcke vijffde gedeelte hem Laureijsen naer doode Geriden sijns Laureijs eeniche sone hem was aengecomen waer tuschen wiens of tot wat plaetschen dese goeden gelegen sijn tware in hardden in weecken in hoogen in drogen in diepen in leegen egeene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Niclaesen sone wijlen Gerit Laureijs Eelkens, als man en de momboir Cornelia sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Denis Peeter Danielssoon ende Peterken voirschreven ten behoeve sijns selffs ende voirts ten behoeve van Jannen ende Adriana onmondige kijnderen Denis ende Peeterkens voirgenoemde met affgaen etc. et promisit predictens Lauwerijns super se et bona dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xxvii november 1629 scabini Gilse et Graeff.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832