Menu

Documenten

Document R-1629-14-7998-259v

Jan sone wijlen Adriaen Willem Goijaertssoon vuijt crachte ende machte van seeckere procuratie gepasseert voor den notaris Bartholomeus van Eck binnen Utrecht in dato den xxv meije 1627 hem gegeven van Jenneken dochter wijlen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden t vijffde gedeelte ombedeijlt in alle ende ijgelijcke erffelijcke goeden naer doode van Marie dochter wijlen Marcelis Aert van Vessem haer Jennekens moeder op haer vervallen mitsgaders t vijffde gedeelte van Gijsberden haren broeder buiten slants wesende bij ... Gijsbert desen werelt is affgestorven haer aangecomen in alle ende ijegelijcken den erffelijcke goeden oick desselfs Gijsberts, waer tusschen wiens of tot wat plaetsche dese goeden gelegen sijn ofte naermaels bevonden sullen mogen worden t ware in hardden in weecken in hoogen in drogen in diepen in legen egeen daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen sone wijlen Jan Adriaen Gijsbertssoon van Beurden ende Maria voirgeschreven des voirschreven Jennekens broeder met affgaen etc. et promisit predicti Joannes super bona etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. met conditie hiertoe gedaen oft die voirschreven Gijsbert noch inne levende ... ende wederomme naer sijne goeden quame vertalen dat inne alsulcken gevalle die voirschreven Adriaen terstont affstant sal moeten doen van t vijffde gedeelte in desen sij beijden gehouden sal sijn de rechten, alle vruchten, baten ende prouffijten bij hen daeraff genoten, sonder dat sij Jenneken eenige penningen hem Adriaen sal ....
sonder argelist dach xxix november 1629, scabinij Bardwijck et Brock.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832