Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1629-14-7998-260r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Denijs, Jan, Adriaen, Laureijs ende Gerit gebroeders sonen wijlen Marten Jan Marten sGenen, daer moeder aff was Willemken dochter wijlen Denijs Hendrick Wouterssoon voor hen selve, Digna oock dochter wijlen Martens ende Willemken voorschreven, naergelaten weduwe wijlen Jan Jan Willem Mutsarts cum tutore oock voor haer selven, de voorschreven Jan Willem Mutsarts met Jan sone wijlen Jan Martens sGenen sijnde metten haer geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen d'oude ende Jannen de jonge, Barbara, Aleijdt ende Adriana gebroederen ende gesusteren onmondighe kijnderen wijlen Jans den sone wijlen Jan Willem Musarts ende Digna voorschreven voor de welcke deselve met sonsent van den hare hen sterck waren mackende ende hebben bekent bekennende mits desen vanden erffelijcke goeden naer doode den voirschreven Martens ende Willemken ... eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaekt te hebben in manieren hiernaer beschreven volgende:

Overmits den welcke soo sal den voorschreven Denijs ende Gerit voor henne portie hebben houden ende erffelijck besitten: een huijs hoff, schuer, turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende drie lopensaet ende eenentwintich roijen metter mate begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Aert Cornelis Meussoon deen sijde ende tusschen erffenisse Jan ende Laureijs henne broeders hier mitsdesen te deele bevallen dander sijde, streckende van den waterlaet totter gemeijnder strate, noch een stuck saijlants twee lopensaet achtien roijen ende een vierde? roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetsche voirschreven inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse Pauwels Jan Mateus Smits met sijne kijnder deen sijde ende tusschen erffenisse Jan ende Laureijs voors. dander sijde, streckende vande voirschreven Langstrate totter erffenisse Jan Peterssoon de Wijse met sijn kijnder ende meer andere, ende noch een stuck saijlants een lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie voorschreven ter plaetsche geheijten aende Hoeven aldaer tusschen erffenisse de provisoren der Taeffele des Heijligen Geest binnen Tilborch deen sijde ende tusschen erffenisse Jan ende Laureijs voirschreven dander sijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon totter gemeijder strate, alsoo sij seijden, ende hebben dandere deijleluijden hiervan volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen ende Gerit gebroederen sonen wijlen Martens ende Willemken voirschreven met overgeven ende affgaen bij manieren daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. dit vertijen ende etc. allen commer etc. vuijtgenomen de schouwen vande waterlaet te onderhouden naer oude gewoonte ... xij decembris 1629.

Hiertegens soo sullen Jan ende Laureijs voor henne portie hebben houden ende erffelijck besitten: een nieuwt huijs turfschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende drie lopensaete ende eenentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Denijs ende Gerit henne broeders hiertegens gedeijlt deen sijde ende tusschen seeckere erffsteeghe toecomende de weduwe metten kijnderen Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon dander sijde, streckende vande erffenisse Aert Cornelis Meussoon totter gemeijnder strate, noch een stuck saijlants twee lopensaet achtien roijen ende een vierendeel roije metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie voorschreven, ter plaetsche geheijten inde Langstraete aldaer tusschen erffenisse Denijs ende Gerits voorschreven deen sijde ende tusschen erffenisse Willem Jan Peter Goijaertssoon dander sijde, streckende van voorschreven Langstrate totter erffenisse de weduwe Gerit Goijart Peter Goijartssoon, ende noch een stucxken saijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voorschreven ter plaetsche geheijten aende Hoeve aldaer tusschen erffenisse Denijs ende Gerits voorschreven deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen ende Digna metter haere kijndere hiertegens gedeijlt dander sijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon totter gemeijde strate ende daertoe sal dit loth noch hebben twee appelbomen .... soo lange als dese bomen oist dragen ende eenen eijckeboom staende aende schuer welcke eijckenboom drie jaren lanck naer dato van dese sal mogen blijven staen, alsoo sij seijden, ende hebben dandere deijldeluijden hierop volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen ende Laureijs hen gebroederen sonen wijlen Martens ende Willemken voorschreven met overgeven ende affgaen in maniere etc. gelovende etc. ... datum et scabini, ut supra.

Hiertegens soo sal de voorschreven Adriaen voor sijne portie sal hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck saeijlants twee lopensaet ende veertiendalff roijen metter mate begrijpende, gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tusschen erffenisse de voorschreven Digna met hare kijnderen deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Peter Maes sGenen met sijne kijnderen dander sijde, streckende vande voetpadt totter gemeijnder strate, noch een stuck saeijlants twee lopensaet min een roije oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse de voorschreven Digna met hare kijnderen deen sijde, tusschen erffenisse Jan Gerit Peter Maes sGenen met sijne kijnderen voorschreven dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Hendrick Verwers met sijne kijnderen, totten gemeijne voetpadt aldaer, noch de helfte onbedeijlt in een stuck saeijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie voorschreven geheijten aende Hoeven aldaer tusschen erffenisse Jans ende Laureijs voorschreven deen sijde ende tusschen erffenisse Aert Cornelis Meussoon dander sijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Hendrick Denis Hendrick Wouterssoon totter gemeijde strate, een stuckbeemden twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voorschreven ter plaetsche geheijten het Reck aldaer tusschen erffenisse der erffgenamen Sijmon Peeter Jan Reijnen deen sijde ende tusschen erffenisse Niclaes Jan Goijarts geheijten de ... dander sijde ende oock een eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse de weduwe Daniel Adriaen Danielssoon, alsoo sij seijden, ende hebben dandere deijleluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Adriaen sone wijlen Marten Jan Marten sGenen ende Willemken voorschreven met affgaen etc. gelovende etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Adriaen vuijt den beemt van het Reck sal gelden het derde deel van ... gewinchijns sjaerlijx aenden heer van Tilborch te betaelen ... datum et scabini ut supra.

Hiertegens soo sal de voorschreven Digna ter tochte ende hare wettige kijnderen voorgenoemd ten erffrechte hebben houden ende erffelijk besitten : een stuck saeijlants twee lopensaet ende ... roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tusschen erffenisse Peeter Jan Herman Cornelissoon van Heijst deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen voorschreven hiertegens gedeijlt dander sijde, streckende vanden voetpadt totter gemeijnder strate, noch een stuck saeijlants twee lopensaet min een roije of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon deen sijde ende tusschen erffenisse de voorschreven Adriaen hiertegens gedeijlt dander sijde, streckende vander erffenisse Peeter Michiel Danielssoon, totten voetpadt aldaer, noch de helfte van een lopensaet aende Hoeven volgens de reengenoten pro ut in ... Adrianij, ende noch een stuck beemden drie lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen onder de prochie van Gilse inde Fenweijen, aldaer tusschen erffenisse ... wonende tot Dongen deen sijde ende tusschen erffenisse Jans die Bar wonende tot ... dander sijde, streckende vande Schoustraet totten erffenisse Peter Peterssoon van Dongen, alsoo sij seijden. ende hebben dander deijleluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve vande voorschreven Digna met hare kijnderen in der qualiteijt als voir met overgeven etc. gelovende etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Digna met hare kijnderen vuijt den beemt voorschreven sal gelden twee oirt chijns sjaerlijx aen mijn heere Prince van Oraenien te betalen, welcke chijns ..., datum et scabini ut supra.

Is mits dese deijlinge oock ondersproocken dat Adriaen ende Digna met hare kijnderen sullen hebben het gebruijck van het oist van eenen appelboom staende inden ouden boomgart Denijsen ende Geriden aengedeijlt twee jaeren lanck waerinne Denijs ende Gerit henne broeders alsoo present sijnde hebben geconsenteert ende ..., datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832