Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-12r

Geridt sone wijlen Jan Laureijs Eelkens als man ende momboir Jennekens sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willem Jaspar Peter Huijben de hellicht onbedeijlt in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende int geheel drie lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Jan Bartelomeus Jan Hendricx deen sijde ende tuschen erffenisse des heere van Tilborch dander sijde streckende vande gemeijnder strate totten erffenisse Jan Willem Aert Fiers ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Niclaesen sone Adam Cornelis Adamssoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willem Jaspar Peter Huijben voirschreven sijnen swager met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die coper hiervuijt sal gelden vijff lopen roggen erffpachts aende provisoren der Taefelen des Heijligen Geests binnen sHertogenbosch jaerlijcx te betalen, ende noch de hellicht van ii st ... gewinchijns jaerlijcx aenden heere van Tilborch te betalen dach i martij 1630 scabinij Baerdwijck et Brock.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832