Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-12v

Niclaes sone Adam Cornelis Adamssoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Willem Jaspar Peter Huijben alle alsulcke erffelijcke goeden soo in huijsingen landen weijen soo ende in alsulcke vuegen als dese erffelijcke goeden mits scheijdinge ende deijlinge tegens sijne mede erffgenamen aengegaen hem te lot is bevallen geene goeden daeraff vuijtgescheijden dije als sijne gerechticheijt inde beemden ende heijvelden metten saijlanden ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Geriden sone wijlen Jan Laureijs Eelkens als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans die sone wijlen Willem Jaspar Peter Huijben vooirschreven sijnen swager tsamen metten schepene brieven ende voirwaerden ... maeckende ende gewach doende met affgaen etc. et promisit super se etc. (en belooft op zich etc.) dit vercopen etc. ende allen commer etc. dach et scabinij ut supra (i martij 1630 scabinij Baerdwijck et Brock).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832