Menu

Documenten

Document R-1630-14-7999-19v

Compareerden voor ons schepenen ondergeschreven Goijart, ende Jan gebroederen ende Anna suster kijnderen wijlen Gijsbert Adriaenssoon van Gilse de voirschreven Anna cum tutore voor hen selve, ende de voirschreven Jan als last ende procuratie hem voir ons schepenen gegeven voir Adriaenen sijnen broeder met de sieckte desselfs Adriaen is, voir den welcke dieselve Jan over sulx ... instondt ende Peeter sone wijlen Huijbert Maes Peter Andriessoon met Adriaenen sone wijlen Jan Adriaenssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Huijberden, Hendricken ende Geertruijdt broeder ende suster onmondige kijnderen Goijarts voirschreven verweckt bij wijlen Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert Maes Peter Andriessoon voirschreven ... sij momboir ende toesiender over tgene hiernaer volgende sal hem sterck waren mackende ende hebben bekent bekennen mits desen vande erffelijcke goeden naer doode de voirschreven Gijsbert ende Geertruidt sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Adriaenssoon vervallen eene erffdeijlinge aangegaan ende gemaakt te hebben in manieren hiernaer volgende,

Overmits de welcken soo sullen de voirschreven Goijart met sijne kijnder ende Anna sijne suster tsamen hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen t Creijvenne aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Aert Fiers deen sijde en tusschen erffenisse der erffgenamen Adriaen Geridt Maessoon dander sijde, streckende vande Creijvensche strate totten erffenisse Gerit Gerit Willemssoon Veramelvoirt,

Waertegens de voirschreven Jan met Adriaen sijnen broeder sullen hebben houden ende erffelijck voir henne portie besitten: een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voirs. aldaer tusschen erffenisse Goijart Willem Janssoon Vermeer deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijartssoon dander sijde, streckende vande Creijvensche strate totter erffenisse de voirschreven Goijarts ende de kijnderen Hendrick Denijs Hendrick Wouterssoon , alsoo sij seijden, ende hebben de voirschreven comparanten opde portien voirschreven deen tot des anders behoef volcomentlijck vertegen met affgaen etc. promitants more solito dit vertijen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven Jan ende Adriaen vuijt hunne gedeelte sullen betalen de somme van een hondert ende vijfftich guldens capitael aen Cornelis Peter Jan Reijnen noch aen Adriaen Adriaen Gerit Vrancken de somme van een hondert gulden capitael, aen jonckheer van Suijdewijn van Nuijssenborch xxxii st capitael ende aen heer Geridt ... xxv st capitael ende aende ... vier lopen rogge die men eertijts betaelt heeft met .... dach xxii aprilis 1630, scabini Brock et ....Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832