Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-203E

Compareerden voir ons schepenen ondergeschreven Cornelis ... Hendricxss de Wael naergelaten weduwaer wijlen Willemken dochtere Niclaes Matijssen van Gorp, ter eenre, ende Mathijs Niclaes Mattijss van Gorp met Peter Jan ... sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Niclaess, Jannen, ende Peteren, gebroederen onmondige kijnderen Cornelis ende wijlen Willemkens vs, ter andere sijde malcanderen sijn geaccordeert, met ... ende consente vande vrienden ende gebueren der vs onmondigen ende consent ... alsoo dat de vs Cornelis dese drije kijnderen sal ... in cost ende dranck ... klederen lijnden ende wolle sieck ende gesont den tijt dat het joncxsten kint sestien jaeren oudt sal wesen, midts dat de vs Cornelis ... proufijte sal hebben behouden ende genijeten de gerechte helft vande coopenningen te procederen in seecker huijs met tot ... xiii roijen ... gestaen ende gelegen aende Hasselt den vs Cornelis ende sijne kijnderen toebehorende ende dander helft sal sijn ende blijven tot proufijte vande kijnderen vs, item dat de voirs Cornelis sal hebben behouden ende proufieteren alle de haeffelijcke goeden ... dat dese kijnderen ... sullen genijeten, of ... actie nu of in toecomende tijden sullen mogen ... midts dat de vs Cornelis eens ten behoeve sijner vs kijnderen sal vuijtreijcken de somme van thien gulden ende die te ... als den tijt van onderhout der vs kijnderen sal sijn geexpireert Actum den i junij 1630 scabini Brock et ...

In de marge:
Willem sone wijlen Jan Cornelis Henricx de Wael voor sijn selven, ende instaende voor Jan sijnen broeder ende Jenneken dochter wijlen Niclaes Henricx de Wael geassisteert met Mathijs Niclaes van Gorp ende mede vervangende den broeder ende suster vande selve Jenneken bekenden vande bijstaende thien gulden voldaen te sijn, consenteren dat tselve alhier soude worden ... actum 5 ... 1661.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832