Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-23v

Herman de Roij schouteth: een stuck erven tot weije liggende drie lopensaet ende xxv roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Sterts Hoeve aldaer tuschen erffenisse Gerit Cornelissoon de Beer ende Peter Jan Herman Cornelissoon van Heijst deen sijde ende tuschen erffenisse den voirschreven Geridts dander sijde, streckende vandie erffenisse Willem Jan Peter Goijartssoon totten erffenisse Jan Antonis Cornelis Wouterssoon met sijne voirkijnderen ut dicebat legitime etc. (zoals hij zeide, heeft wettelijk etc.) Francis sone wijlen Jan Huijbrechtssoon van Duijsel met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. item is voirwaerde dat die voirschreven copere hiertoe sal hebben tgebruijck ende den wech vandie strate aff over de steeghde aldaer lopende soo desen wech daertoe altijts behoirt heeft, dach et scabinij ut supra (xiii maij 1630, scabinij Baerdwijck et Gerits).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832