Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-26r

Compareerden voir ons schepenen ondergeschreven Jan Cornelis ende Gerit gebroederen sonen wijlen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge verweckt bij ende vuijt wijlen Cristina sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen meester Jan Berijs van Oerle voir hen selven, Jenneken oock dochtere wijlen Jans ende Cristina voirschreven cum tutore sijnde naergelaten weduwe wijlen Geridt Lenart Adriaenssoon de Raijmaecker oock voir haer selven meester Herman de Roij onser schouteth met Adriaen Corstiaenssoon van Bardwijck sijnde tot desen alleenlijck geordonneerde momboir ende toesiender over Geritden onmondigen sone wijlen Gerits ende Jennekens voirschreven, Hendrick sone wijlen Jan Willemssoon de Wijse als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Jans ende Cristina voirgeschreven oock voir hen selven, Jan Jan Berijs van Oerle ende die voirschreven schouteth alnoch als metten heere tot dese geordonneerde momboir ende toesiender over Peeteren onmondigen sone wijlen Jans ende Cristina voirgeschreven voir de welcke die selven instonden ende gelooffden mits desen ende hebben bekent bekennende mits desen van den erffelijcken goeden naer doode des voirschreven Jans ende Cristina vervallen eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits dewelcker soo is den voirschreven Jannen te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten een schuere metten gronde ende erffenisse voir ende achter daeraenliggende ende daertoe behoirende van vijftich roijen ende drie vierendeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten in het Nieulandt aldaer tuschen seeckere straetken of ackerwech deen sijde ende tuschen de huijsinge ende erffenisse Hendricken sijnen swager mits desen te deele bevallen ende met vier palen tegens malcanderen affgepaelt dander sijde, streckende vander erffenisse Wouter Bartolomeus Pauwelssoon totter gemeijne Nielantsche strate welcke erffenisse schuldich ende gehouden sal sijn achter de voirschreven schuer te moeten wegen met gaen, staen varen ende met behemelde beesten, naer ende vande huijsinge ende erffenisse Hendricken sijnen swager mits desen aengedeijlt ... in welcke ... dese erffenisse aende schuer gelegen sijnde een roije meerder sal wesen als derffenisse desselfs Hendrix is ende sullen die voirschreven Jan ende Hendrick sijnen swager de strate soo lopende naer de tsijne toe malcanderen moeten helpen onderhouden ende om inne toecomende tijden te mogen weeten de breijde van dese erffenisse mitsgaders hoe ende in wat manieren dese palen gelegen sijn soo verclaert Niclaes Janssoon van Wijck lantmeter dat ... van dese schuer voir aende Nieulantsche straet breet is eene roije ende drie voeten ende eenen halven voet ende dat den sprinckpael diewelcke vande tweeden pael liggende opden ... vanden huijse des voirschreven Hendrix daeraff .... voet welcke sprinckpael streckt voirts westwaerts op tot op den buijtenste paele liggende aende erffenisse des voirschreven Wouter Pauwels die derven achter van malcanderen sijn scheijdende, noch soo sal die voirschreven Jan voir sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten een stuck erven tot weije liggende twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Juijpt aldaer tuschen erffenisse Jan Joachim Janssoon Verschueren deen sijde ende tuschen erffenisse Aert Peter Tielmans dander sijde, streckende vander erffenisse der weduwe mr Peeter Berijs van Oerle totter erffenisse Jan Janssoon de Witt met sijne kijnderen, noch een stuxken saijlants seven vierdevaetsaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetschen voirs aldaer tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Jan Geritssoon de Beer deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Adriaen Joosten dander sijde streckende vander erffenisse Cornelis Janssoon de Waell totten gemeijnen ackerwech ende noch een stuck beemden drie lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten omtrent den Ouden Draeijboom, aldaer tuschen erffenisse Lijsbeth dochter Jan Willemssoon de Wijse deen sijde ende tuschen erffenisse Peeter Peeter Vrancken dander sijde, streckende vanden stroom vander Leije totter ...., noch een stuck beemden twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie voirschreven ad locum dictum in het Houtlaer aldaer tuschen erffenisse Bartelomeus Jan Hendrixssoon deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Michiel Jan Denijs Meijnarts dander sijde streckende van der erffenisse der weduwe metten kijnderen Gerit Antonis Bartolomeussoon Verbunt totter erffenisse der kijnderen Wouter Janssoon de Bondt waervuijt die voirschreven Jan sal gelden i oirt gewinchijns jaerlijx aenden heere van Tilborch te betalen en noch de hellichte ombedeijlt in een stuck saijlants daeraff dander hellicht Hendricken sijnen swager te deele is bevallen twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie voirschreven ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse Peeter Jan Hermanssoon van Heijst deen sijde ende tuschen seeckeren ackerwech geheijten den Groenenwech dander sijde streckende vander erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth totter erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Jan Danielssoon van Beurden d oude waervuit die voirs Jan sal moeten gelden vi lopen roggen erffpachts aende kijnderen Wouter Wouter Beerthen sjaerlijx volgende de beschreven daeraff sijnde, Alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen sone wijlen Jan Jan Danielssoon ende Cristina voirschreven met overgeven etc. promitentes elck in der qualiteijt als voor dit vertijen etc. ende allen commer etc. welverstaende dach xxviii aprilis 1630 scabini Baerdwijck et Gerits

Hiertegens so sal die voirschreven Cornelis voir sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck ... te verheffen voir den hellicht aen ... heere den prince van Orangien ende voir dandere hellicht aende Baenderheere van Boxtell v lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten omtrent de Kerck daer eenen voet padt doir is lopende, aldaer tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Reijner Sebastiaen Joost Berijs Eelkens deen sijde ende tuschen erffenisse Tielman Jan Berijs met sijne kinderen ende derve Jan Adriaen Peeterssoon van Spaendoncq dander sijde streckende vander gemeijnder strate, totter erffenisse Jan Jan Berijs van Oirle met sijn kijnderen ende noch de hellicht ombedeijlt in een stuck beemden geheijten den Nabrante daeraff dander hellicht Hendricken sijnen swager te deele is bevallen int geheel acht lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Gilse ad locum dictum aende Dongense Koeijweijen aldaer tuschen erffenisse Joost Jan Snellen met derfgename Adriaen Jan Somers deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Cornelis Jan Mutsarts dander sijde, streckende vander Leije totter ... daer vuijten voirschreven Cornelis sal gelden dene hellicht tsjaer cijns aenden heere Prince van Orangien te betalen, Alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Cornelis sone wijlen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge ende Cristina voirschreven met overgeven etc. promittens dat vertijen etc. ende allen commer etc. welcke commer mette schauwe vander Leije die voirschreven Cornelis etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra

Hiertegens soo sal die voirschreven Gerit voir sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Schijve omtrent den dijck, aldaer tuschen den gemeijnen ackerwech deen sijde, ende tuschen erffenisse Jan Geridt Smolders dander sijde, streckende vander erffenisse Peeter Goijart Peeterssoon, totter erffenisse des heere van Tilborch, noch een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans etc. binnen der prochie voirschreven ter plaetschen geheijten aen het Hagelcruijs, aldaer tuschen erffenisse Jan Gerit Smolders deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Goijart Peeterssoon dander sijde, streckende vander erffenisse Peeter Goijart Peeterssoon totten molenwech aldaer, noch een stuck saijlants twee lopensaet ende eenentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie voirs. ad locum dictum inde Schijve, aldaer tuschen erffenisse Peeter Jan Tielemans deen sijde ende tuschen erffenisse Peeter sijns Gerits broeder hiertegens gedeijlt dander sijde, streckende vanden ackerwech totter erffenisse der weduwe metten kijnderen Wouter Aert Cauwenberchs, ende noch een stuck beemden vier lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der prochie voirschreven ad locum dictum aende Maesdijck, aldaer tuschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Jan Joisten Willemssoon de Beer deen sijde ende tuschen erffenisse Antonis Antonis Lenaertssoon dander sijde, streckende vander Leije totter erffenisse der erffgenamen Peeter Janssoon, alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Geriden sone wijlen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge ende Cristina voirschreven met overgeven etc. promittens etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Gerit vuijten beemt sal moeten betalen iii oirt gewinchijns s'jaerlijx aenden heere van Tilborch te betalen ende des heere schauwe vander Leije sal onderhouden naer oude gewoonte welcke commer etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra

Hiertegens soo sal de voirschreven Jenneken met haren onmondigen sone hebben houden ende erffelijck besitten een stuck saijlants achtdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn astselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Schijve aldaer tuschen erffenisse Hendrick Jan Willemssoon de Wijse deen sijde ende tuschen erffenisse der kijnderen Cornelis Peeterssoon van Gilse dander sijde, streckende vander erffenisse des heere van Tilborch, totten gemeijnen ackerwech, wel verstaende dat inne dese vii lopensaet begrepen is een stuxken saijlants van twee lopensaet gecomen eertijts van Jan Michiel Goijartssoon, ende noch een stuck beemden vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie voirschreven ter plaetschen geheijten bij Maesdijck, aldaer tuschen erffenisse Antonis Antonis Everartssoon deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Jan Adriaenssoon van Beurden dander sijde, streckende van der Leije, totter erffenisse Jacob Janssoon ..., alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden etc. ten behoeve van Jenneken dochter wijlen Jan Jan Danielssoon van Beurden de jonge met haren sone voirschreven met overgeven etc. promittentes etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jenneken met haren onmondigen sone hiervuijt sullen gelden ii oirt gewinchijns s'jaerlijx aenden heere van Tilborch te betalen ende des heere schauwe te onderhouden naer oude gewoonte welcke cijns etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra

Hiertegens soo sal die voirschreven Hendrick vuijten name van sijne huijsvrouwe hebben houden ende erffelijck besitten een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraenliggende ende daertoe behoirende, een lopensaet ende drie vierendeel roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten in het Nieulandt aldaer tuschen erffenisse Bartolomeus Janssoon van Tulder met sijne voirkijnderen haeraff gepaelt deen sijde, ende tuschen de schuere ende erffenisse Jans sijns swagers met vier palen daeraff den derde is een sprinckpael hiertegens affgepaelt dander sijde streckende van der erffenisse Wouter Barth Pauwels, totter gemeijne Nieulantse strate alwaer dit huijs metter erve tuschen de palen eene roije negentich voet ende eenen halven voet breet door den lantmeter gemeten is ende welck huijs metter erffenisse achter de schuer over derffenisse Jannen sijnen swager op huijden mits desen deijling ... sijnde met varen gaen staen ende met alderhande behemelde beesten geweght sal moeten worden soo ... van desen wech ... des voirschreven Jans een roije ... moet wegen over derve tot desen huijse ... sijnde ende sal de voirschreven Hendrick met Jan sijnen swager malcanderen moeten helpen onderhouden de strate lopende naer de kercke als naer .. toe, noch sal die voirschreven Hendrick hebben houden ende erffelijck besitten een stuxken saijlants een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie voirschreven inde Schijve, aldaer tuschen den waterlaet van de soije deen sijde ende tuschen erffenisse Jennekens met haren onmondigen kijnde voirschreven dander sijde, streckende vander erffenisse Daniel Joist Mutsarts, totten gemeijnen ackerwech, noch een stuxken saijlants een halff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tuschen erffenisse Jan Geridt Smolders deen sijde ende tuschen den ackerwech dander sijde, ende oock deen eijnde spits vuijtlopende, streckende metten anderen eijnde opden waterlaet vande soije, noch de hellicht ombedeijlt in een stuxken saijlants daeraff dander hellicht Jannen sijnen swager is aengedeijlt etc. binnen der prochie voirschreven ad locum dictum aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse pro ut ...., ende noch de hellicht ombedeijlt in een stuck beemden, daeraff dandere hellicht Cornelis sijnen swager te deele is bevallen, geheijten den Nabrandt .... alsoo sij seijden ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Hendricken sone wijlen Jan Willemssoon de Wijse als man ende momboir etc. met overgeven etc. promitetes etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Hendrick vuijt dene hellicht vande Nabrandt sal gelden die hellicht van i st i oirt gewincijns jaerlijx aen den heere prince van Orangien te betalen ende des heere schauwe ... te behoren sal onderhouden sal naer oude gewoonte ende daertoe noch vuijt dene hellicht van het ackerken gelden vi lopen rogge aen Wouter Wouter Berten volgende de brieven daeraff sijnde, welcke cijns etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra

Hiertegens soo is die voirschreven Peeteren te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten een stuck erven ttot saijlant ende weije liggende vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende daer den ackerwech aen deijnde doir is lopende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Hagelcruijs, aldaer tuschen erffenisse Jan Gerit Peeterssoon deen sijde ende tuschen erffenisse Jan Joachimssoon Verschueren met meer anderen dander sijde, streckende vande erffenisse Peeter Goijart Peeterssoon, totter erffenisse Jan Gerit Peeter Gerits voirschreven: noch een stuck saijlants twee lopensaet eenentwintich roijen metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie ende plaetse voirschreven, aldaer tusschen erffenisse Hendrick Jan ... deen sijde ende tuschen erffensse Gerits sijns broeders dander sijde streckende vander erffenisse Antonis Antonis Everaertssoon totter erffenisse Hendrick Jan ... voirschreven ende noch een stuck beemden vier lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die Vrijheijt van Oisterhoudt ad locum dictum inde Bocht aldaer sijn de regenoten des deijlluijden ombekent uijt welcken beemdt des ... cijns ende ... pastorije van Oisterhoudt ... wordt moet betaelt worden, Alsoo sij seijden, ende hebben dandere deijlluijden hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Geriden soone etc. met overgeven etc. promitens ende allen commer etc. welcke cijns etc. wel verstaende etc. dach et scabini ut supra alle hueringen voir dit jaer 1630 sullen comen tot prouffijte vande gelijcken erffgenamen ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832