Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-34v

Op huijden 12e junij 1630 comparerunt Cornelis Hendricx de Wael voor sijn selven, ende Matthijs Claes Thijs van Gorp inde naeme ende als momboir vande kinderen des voors. Hendricx de Wael, item al noch Peeter Vrancken inder selve qualiteijt als momboir vande bovengenoemde kinderen Cornelis Hendricx de Wael, de welcke inder voors. qualiteijt hebben vercocht in erffelijckheijt gelijck zij vercoopen mits desen aen Huijbert Peeters de Speelman sekere huijsken mette een vierde paert van een loopensaet landt daertoe behoirende gelegen inde prochie van Tilborch geheijten aende Hasselt, aende erffenisse ende goederen Theunis Cornelis Janss westwaerts .... aende erffenisse Cornelis de Beer suijtwaerts ... comende met dandere eijnde aende de gemeijn straete promittenderunt etc. warandiam etc. ende dat voor de somme van zeventich guldens eens te betalen, in drij termijnen, waeraff de eerste termijn de voors. Huijbert sal moeten betalen voor april naestcomende vande jaere xvi xxx1 met vijffentwintich gulden sonder interest van gelijcken vijffentwintich guldens ... jaer daernaer oijck voor april 1632 metten interest daervan geaccordeert tegen 1 st 1 oort den gulden, den derden ende lesten termijn te weten twintich gulden sal deselven Huijbert oijck betalen voor april 1633 met ... interest.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832