Menu

Documenten

Document R-1630-14-7999-50v

Jan Jan Cornelissoon als man ende momboir Barbara dochter Willem Adriaen Willemssoon zijne wettiche huijsvrouwe de welcke mits desen heeft bekent vercocht te hebben aen Anthonius Cornelis Anthonissen een stuck erffenisse wesende een vuijgesteken velt hem aengecomen van wege zijne huijsvrouwe groot omtrent vijff talff loopensaet nochtans alsoo groot ende cleijn tzelve aldaer gelegen ende toebehoirende is alhier binnen de prochie van Tilborch aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Geritss van Amervoirts met meer andere oistwaerts, westen aende erffenisse de weduwe der kinderen Cornelis Jan Anthoniss, streckende vande erffenisse der erffgenamen Adriaen Gerits Meussoon spits vuijtloopende totten steegde daerover dit stuck erffenis wech is hebbende, los ende vrij van allen commer vuijtgenomen tonderhouden des heeren schauwen waterlaet daerdoor loopende, ende sal den cooper etc. tot sijnen laste aen Peter Janss Mutsarts eene somme capitael van hondert gulden ... pacht d'een te vervallen den xiie aprilis toecomende ende daerenboven sal den cooper aen vercooperen alnoch betalen eene somme van drije hondert ... gulden thien stuijvers elcke ... tot twintich stuijvers ... te betaelen terstont ..... in eenicher manieren, sonder argelist, aldus gedaen ter presentie van Wilhem Gerit Geritssen ende Cristiaen Anthonissoon van Baerdwijck desen xxxe octobris xvi hondert dertich.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832