Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-52r

Jan Denijs de Beer heeft vercocht ende opgedraegen ten behoeve van Adriaen Hendrick Denijs eenen acker gelegen inde prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Hasselt groot int geheel acht loopensaet off daeromtrent, soo groot ende cleijn als deselve aldaer gelegen is tusschen erffenisse Adriaen Jan Ariaens noort waerts, Geerit Anthonis van Beurden suijt waerts, Geerit Janss vande Loo west waerts streckende met d'andere zijde aende gemeijn strate, los ende vrij, warandiam promittens etc. actum dese viii novembris 1630 scabini Baerdwijck et Willem Geerit Geerits
Worden hierinne geconditioneert dat den vercooper sal vergelden de helff pacht vande geheelen acker die welcke verschijnen sal inde ostmaendt vande jaere eenendertich.

In de marge:
Adriaen laet desen acker over aen Jan Jan Ariaens van Beurden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832