Menu

Documenten

Document R-1630-14-7999-80r

Jan Wilhem Artss draecht erffelijck oppe Claes Adams Cornelis zekere stuck weijlandt gelegen in dese prochie van Tilborch inder vuege ende maten als tzelve bij doode Wilhem Jaspars zijnen schoonvader hem vercoopere aengestorven is, gelegen ter plaetsen geheijten de Cleijn Hasselt tusschen erffenisse aldaer, de weduwe Geerit Hermans met haere kinderen westwaerts, den coopere oostwaerts, aenden bossche ende erffenisse des heere van Tilborch zuijdecant streckende voorts met den anderen eijnde Jan ... Janss noortwaerts, ut dicebant los ende vrij, dempto dat jaerlijcx den cooper hiervuijt moet gelden aenden Heijligen Geest tot s'Hertogenbosche een derde paert van veertien loopen rogge in specie van granen te leveren, ende sal den coopere gebruijcken eenen vrijen erffwech over de goederen Jan ... Janss met alle sorten van waeren ende met gehemelde beesten sal mogen ... breeder inde deijlinge verhaelt is, actum desen xxv februarij 1631 scabini Wilhelm Geeritss et Gilse.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832