Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-83v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen van Tilborch sijn gecomen ende gecompareert Cornelis Hendricx de Wael soo voor sijn selven als man ende momboir Willemken Jan Jans zijne huijsvrouwe, Peeter ... Jans als momboir der onmondighe kinderen wijlen Jan Jan Vrancken, mitzgaders Willen Geerit Cornelis Colen als toesiender, alle de welcke inder voorschreven qualiteijt naer voorgaende lotinghe, hebben toegestaen sekere deelinghe hier naer volgende, In den iersten soo sal Cornelis Hendricx de Wael hebben ende erffelijck besitten zekere stuck zaijlant ombegrepen twee loopensaeten nochtans etc. ter plaetsen geheijten de Postelstraet, tusschen erffenisse Peeter Daniel zuijdewaerts, Michiel Daniels westecant, comende met den noordencant aende gemeijne heije streckende voorts met den anderen eijnde oostwaerts neffens Michiels Daniels voors ut dicebant (zoals zij zeiden), Item alnoch is ten deele bevallen aende vier kinderen Jan Vrancken oijck een stuck zaijlandt groot omtrent twee loopensaet en halff nochtans etc. ter plaetse als boven, tusschen erffenisse Michiel Daniels zuijdecant mitzgaders den selven westewaerts noortwaert aende gemeijne heije, oostwaerts aende selven Michiel Daniels, Enne alnoch aenden selven het achterhuijs met de middelweech daeraene die hij moet onderhouden met den ghenen die woont ofte woonen sal int voorhuijs dwelck metten selven middelweech scheijten, los ende vrij behoudelijck, dat Cornelis Hendricx ... dit lot te deele is bevallen, sal moeten vuijtreijcken aende momboir ende toesiender voorschreven ten behoeve der onmondighe kinderen des voors wijlen Jan Jan Vrancken de somme van vijfthien guldens, ende is het tweede lot gevallen aende kinderen wijlen Jan Jan Vrancken, te weten het voorhuijs met noch een lopensaet lants off daeromtrent, nochtans etc. ter plaetsen geheijten die Postelstraet, suijdecant desselfs Michiel Daniels, Wouter Jan Vrancken kinderen noortwaerts met den eenen eijnde ende met den anderen eijnde Joost ende Peeter Daniels streckende voorts oostwaerts aende gemeijne straet mitzgaders met den anderen eijnde aenden gemeijnen waterlaet die sij moeten onderhouden, ende is hieronder besproken, dat die ghene het voorhuijs ende achterhuijs sullen bewoonen, onderhouden den middelwech daer tusschen passeren die ende den appelboom ende pereboom te deelen halff ende halff soo lange die vruchten dragen sullen, actum scabini Beris et Geerits den ix martij 1631

Jan Jan Vrancken heeft overgegeven Cornelis Hendrick de Wael alle zijne recht ende actie die hij is hebbende ofte soude mogen pretenderen in tgene den selven de Wael ten deele bevallen is actum ut supra,Zoeken in website: De Hasselt voor 1832