Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-85v

Jan Peter Jacobs draecht oppe aen Jan Hendricx momboirs der onmondighe kinderen wijlen Peter Jan de Wijse zekere vijffde deel in een huijsken met de erffe daeraen gelegen in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Hasselt, tusschen erffenisse aldaer Cornelis Jan Theunis oostwaerts, ende de erffenisse Peter Cornelis Theunis westencant, streckende voorts met den anderen eijnde aende gemeijne straete ut dicebant, ende is hier inne besproken dat den selven cooper sal proffiteren alle de profijten inden sterfhuijse gehouden mitsgaders inde beemdeken gelegen inden Dalem, actum desen xvi meert 1631 scabini Gilse et Beris, d'welcke is opgedraegen ten behoeve van Cornelis Jan Gerits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832