Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-8r

Peter sone wijlen Jan Jan Vrancken tseste gedeelte ombedeijlt in alle ende iegelijcken den erffelijcken goeden naer doode van sijnen vader ende moeder vervallen waer tusschen wiens off wat plaetschen deselve gelegen sijn off namaels bevonden sullen worden t ware in hardden in weecken in hoogen in drogen in diepen in legen egene daeraff vuijtgescheijden ut dicebat legitime et hereditarie supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk overgegeven) Joosten Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met affgaen etc. et promisit super se (en belooft op zich) etc. dit overgeven etc. ende allen commer etc. des sal die voirschreven Peter dit versterff moeten loschen binnen twee jaren naer dato van desen te rekenen ende middelre tijt sal hij Joost dese goeden mogen gebruijcken ende of die voirschreven Peter in gebreke waer desen losch ten geprefereerden termijne te doene sal die voirgenoemde Joost dit seste gedeelte mogen behouden erffelijck als sijn eijgen goet daten et scabini ut supra (vii februarij 1630, Gilse et Graeff).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832