Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1630-14-7999-95r

Peeter Jacobs Jan Sijmons ende Daniel Adriaen Daniels Sijmons als momboir ende toesiender des onmondich kint genaempt Heijtken dochtere wijlen Jan Jacob Jan Jan Sijmons verweckt bij wijlen Lijsken Ariaen Daniels huijsvrouwe was des voorschreven wijlen Jan Jacob Jan Sijmons, ende hebben ten behoeve ende oirboir? des voorschreven onmondighe dochtere erffelijck opgedragen etc. aen Peeter Jan Sijmons zekere vier loopensaet ende vierentwintich roijen saijlants ombegrepen der mate met alnoch eene schuere daeraene gelegen in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aent Craijvelt aldaer tusschen erffenisse Jan Geerits Craijer oostwaerts neffens den coopere westwaerts Peeter Jacobs momboir voorschreven met den eenen eijnde daeraene westwaerts, streckende voorts aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij etc. actum desen ii maij 1632? scabini Gilse et Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832