Menu

Documenten

Document R-1631-14-7999-126r

Compareerde voor ons schepenen van Tilborch Digna weduwe Hendricken Denijs Wouters, de welck voor ons schepenen heeft affgegaen ... zij affgaen mitsdesen alle de tochte die sij is hebbende ende besittende in huijs hoff ... haeffelijcke ende meuble goederen egeene vuijtgesondert noch gereserveert, ende dat ten behoeve van haer kinderen acht inne getale respective genaempt Heijlwich, Pierken, Neeltje, Jan, Ariaen, Engeltge, Denijs, Aentgen, alle zonen ende dochters de voorschreven Digna ende wijlen Denijs Wouters, behoudelijck ende mits conditie, dat deselve Digna sal behouden .... ende elck der voors. kinderen sal hebben te gunne? jaerlijcx ijeder een vierendeel rogge, actum datum xxvi november 1631.

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen oijck zijn gecompareert ende verschenen de voors. acht kinderen hierboven genoempt die welcke naer voorgaende loting ter presentie van schepenen voors. hebben gemaeckt een erffscheijding ende deijlinghe inder vuege ende manieren naebeschreven, ..., inden eerste Peeter Cornelis Emmen als man ende momboir van Neeltgen zijne huijsvrouwe dochtere wijlen Hendrick Denijs Wouters verweckt vuijt Digna voors. met Joost Ariaen Horevoirts oijck als man ende momboir Engeltgen voors. sullen hebben ende erffelijck besitten d'out huijs metten erffenisse daertoe behorende gelegen in dese prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt tusschen erffenisse aldaer, zuijtwaerts Adriaen Hendrick Denijs ende Marten Pieter Cornelis, westwaerts aende gemeijne waterlaet ende noortwaerts oick den ..., streckende voorts oostwaerts die gemeijne strate ut dicebat, los ende vrij,
Die selve alnoch een stuck erffenisse ackerlants in dese prochie voors. groot omtrent anderhalff loopensaten nochtans soo groot ende cleijn tzelve aldaer gelegen is ter plaetsen geheijten in Thomas ... tusschen erffenisse Ariaen Hendrick Denijs zuijdcant, Marten Pieter Cornelis westwaerts Jan Hendrick Denijs met Theunis Geerits noortwaerts Joris Joosten ende Denijs Hendricx, streckende voorts de gemeijne waterlaet ut dicebat los ende vrij vuijtgenomen des heeren schouwen ende waterlaeten te onderhouden naer oude gewoonte,
Den selve alnoch een straetgen .... geheijten ende sal tselve gebruijcken ende ..., aent driesken tusschen den Heijligen Geest strate zuijdwaerts Laureijs Marten Janssen noortwaerts sonder meer,
Den selven noch een stuck erffenisse ackerlants groot omtrent vier loopensaeten nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is prochie voors. ter plaetse geheijten ... tusschen erffenisse aldaer Jan Jan Huijben zuijdwaerts, Adriaen Hendrick Denijs met meer Peeter Cornelis westecant ... Adriaen Adriaen van Raeck noortwaerts streckende voorts oostwaerts neffens den voetpat ut dicebat, los ende vrij, behoudelijck hiervuijt te moeten gelden een ... gewinchijns aende heere van Tilborch jaerlijcx op St. Stevens dach te betaelen, sonder meer, actum et scabini ut supra,

Hiertegens soo sal Adriaen Hendrick Denijs ende Marten Pieter Cornelis, soone ende swager, hebben houden ende erffelijck besitten schuer ende schop met de erffenisse inde Hoevensche straet groot omtrent drij loopensaeten nochtans soo groot ende cleijn tzelve aldaer gelegen is in dese prochie voors. tusschen erffenisse ... zuijdcants, Peeter voors. ende Joost noortwaerts, streckende voorts metten westencant aende waterlaet ende metten oostenzijde aende gemeijne straete ut dicebat los ende vrij,
Den selve alnoch een stuck erffe geheijten de Lijnde groot omtrent twee loopensaeten nochtans soo groot ende cleijn tzelve ter plaetse ende prochie voors. gelegen is, tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers zuijdecant, Peeter Cornelis ende Joost voors. noordecant, de weduwe met de kinderen Geerit Jan Geeritsge Hermans westecant, streckende voorts oostwaerts denselven waterlaet, ut dicebat, los ende vrij, behoudelijck hier vuijt te moeten gelden vijff chijns jaerlijcx op St. Denijs dach te betaelen aen Lucas van Ammelrooij, sonder meer,
Den selven alnoch een stuck erffe geheijten de Leegen acker groot omtrent vijfd'alff loopensaeten nochtans soo groot, dien zelve ter plaetsen voors. in de prochie gelegen is tusschen erffenisse Pieter ende Joost voors. oostwaerts, den Heijligen Geest van Tilborch met meer andere westecant, de weduwe Pierken Ariaens van Raeck zuijdeneijnde, Jan Huijbrecht Peeters noortwaerts, gelijck sij zeijde ende verclaerden,
Den selven alnoch een stucxken weije geheijten den Heijdries groot omtrent een loopensaet oft daeromtrent, etc. tusschen erffenisse den Heijligen Geest aen zuijdecant Aert Cornelis ... noordecant, met meer andere, Peter Jan Huijben oostwaerts, streckende voorts westencant Laureijs Martens met meer andere ut dicebat, los ende vrij,

Hiertegens soo sal Jan Hendricx Denijs ende Theunis Geerits geswagers sullen hebben ende erffelijck besitten het cleijn huijsken met de erffenisse inde Corte strate genaempt groot omtrent vier loopensaeten, nochtans soo groot ende cleijn deselve ter plaetse voors. gelegen is tusschen erffenisse aldaer Joris Joosten zuijdewaerts ... Denijs Hendricx, Cornelis Cornelis de Beir ende de weduwe Cornelis Anthonis westeijnde, streckende aende gemeijne straet noordwaerts, ende voorts oostwaerts Joris Joosten ende Denijs Hendricx voors. ut dicebat los ende vrij, behoudelijck hier vuijt te moeten gelden eenen jaerlijcxe chijns een halff ... aenden heere van Tilborch ... gesworen chijns te betaelen op St. Stevensdach sonder meer,
Den selve alnoch een ackerken groot twee loopensaet oft daeromtrent, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch voorschreven ter plaetsen geheijten de Hasselt, tusschen erffenisse aldaer de weduwe Gerrit Hermans zuijdezijde, Cornelis Cornelis de Beer noortwaerts, Peeter Cornelis ende Joost Ariens oosteneijnde, streckende voorts metten anderen eijnde westwaerts aende gemeijne straete ut dicebat etc. los ende vrij, behoudelijck dat dit ackerken moet worden gesteeght ende geweghen met behemelde beesten de naeste velden de minste schade, sonder meer,
Noch die selve een ackerken groot omtrent twee loopensaet nochtans soo groot ende cleijn tzelve in dese prochie voors. ter plaetse geheijten in Stadtshoeve gelegen is, tusschen erffenisse aldaer Cornelis Cornelis de Beer noordecant ende oostwaerts deselve Cornelis, de weduwe Cornelis Jan Theunis zuijdecant, streckende voorts met den anderen eijnde aende de gemeijne straete gelijck zij seijden ende verclaerden, los ende vrij, actum ut supra,
Denselve alnoch een ackerken groot omtrent derdehalff loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn den selve in dese prochie voors. gelegen is ter plaetsen geheijten de Craijvenschestraet, tusschen erffenisse aldaer Jan Gerits oost ende noortwaerts Willem Jan Peters zuijdecant, streckende voorts aende gemeijne straete gelijck zij seijden ende verclaerden, los ende vrij,

Hiertegens soo sal Jooris Joost Jooris hebben ende erffelijck besitten met Denijs Hendricx geswagers huijs ende hoff met een schuer daeraen met alnoch d'erffenisse daertoe behoorende groot omtrent anderhalff loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Hasselt, tusschen erffenisse aldaer de gemeijne waterlaet zuijdesijde, Jan Hendricx Denijs ende Theunis Geerits westwaerts, streckende voorts noort en oosteneijnde aende gemeijne straete gelijck zij seijden ende verclaerde los ende vrij behoudelijck dat hiervuijt moet gelden eenen stuijver drije oort gewinchijns aenden heere van Tilborch jaerlijcx te betaelen op St. Stevens dach tot twee roepen te betaelen, sonder meer, actum ut supra,
Die selve alnoch een stuck erffe groot omtrent twintich roijen, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie voorschreven ter plaetse geheijten de Hasselt voors. tusschen erffenisse aldaer noordecant ende zuijdesijde hun selfs hiertesamen Jan Hendricx ende Theunis Gerits, streckende voorts oostencant aenden gemeijne waterlaet, ut dicebat, los ende vrij,
Die selve alnoch een stuck erffe geheijten de Bocht groot anderhalff loopensaet ofte daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is binnen dese prochie ende ter plaetsen voors., tusschen erffenisse aldaer, Peeter Cornelis Emmen ende Joost Adriaens zuijdencant, Theunis Gerits ende Jan Hendricx Denijs noordencant, Cornelis de Beir met Arien de ... westeneijne, streckende voorts met den andere eijnde oostwaerts aende gemeijne waterlaet, ut dicebat, los ende vrij,
Die selve alnoch een stuck lants geheijten de ... groot vier loopensaete oft daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese voors. prochie ter plaetsen voorschreven tusschen erffenisse aldaer Goijaert Willen Janss noordecant, Arian Jan Goijaert oosteneijnde, oostwaert Pieterken Ariaens van ... metter kinderen zuijdencant, streckende voorts met den anderen eijnde ... soo zij seijde ende verclaerde, los ende vrij,
De selve alnoch een stuck weije genaempt het Bleck groot twee loopensaet oft daeromtrent, nochtans soo groot ende cleijn tzelve in dese prochie ende ter plaetsen voors. gelegen is aldaer tusschen erffenisse Pauwels Jan ... westecant, Willem Jan Peeters noordecant ende oostwaerts oijck deselve streckende voorts Gerit Willems Veramelvoort zuijdecant ut dicebat, los ende vrij,

Hiertegens soo sal Adriaen Hendrick Denijs met Joost Ariaens geswagers erffelijck houden ende besitten een heijbodem gelegen in dese voors. prochie inde Vosberch groot veerthien loopensaet oft daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn de selve aldaer gelegen is tusschen erffenisse Jan Jan Ariaens westwaerts, opde gemeijne ... noordecant, streckende voorts d'erffgenaeme Goijaert Ariaen Reijnen oostwaerts, ende zuijdwaerts de Tilborchsche gemeijnte, ut dicebat, los ende vrij,

Item soo sal Jan Hendrick Denijs ende mette Pieters oijck geswagers houden ende erffelijck besitten eenen hooijbodem groot acht loopensaet ofte daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn deselve gelegen is in dese prochie van Tilborch ter plaetse de Vosberghen voors., tusschen erffenisse aldaer Cornelis Jan Laureijss oostecant, hodende opde cuijlen vande meijbodems zuijdecant, de moeder met de kinderen Reijn Ariaen Reijnen westecant, streckende voorts met d'andere eijnde aende Tilborchsche gemeijnte ut dicebat los ende vrij,

Denijs Hendrick Denijs sal houden ende erffelijck besitten eenen heijbodem oijck gelegen inde Vosbergh groot acht loopensaet oft daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn den selve aldaer gelegen is tusschen erffenisse Wijte Claes Berijs aende oostezijde, Jan Melis westzijde, streckende met de twee eijnde aende gemeijnte van Tilborch ut dicebat, los ende vrij, alles met affgaen ende verthijdene denen tot den anderen behoeve, ende hebben dese deijlluijde malcanderen deen den anderen gelooff dese scheijdinghe ende deijlinghe altijt te houden voor goet vast ende van weerden te houden ende allen commer ende calangie die hierop mochte comen malcanderen aff te doen, daervoore verbindende hunne reciprocke persoonen ende goederen ende ... hebbende ende vercrijgende actum desen xxvi november 1631, scabini Gilse en Willem Gerits.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832