Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1631-14-7999-130v

Cornelis de Beir ende Adriaen de Beir, zeker erffenisse weije ende landt groot omtrent twee loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn t'zelve gelegen is ter plaetse geheijten de Hasselt tusschen erffenisse Joris Joosten ende Denijs Hendricx zuijdwaerts, Cornelis voors. ende Adriaen de Beir westen eijnde, Jan Hendricx ende Theunis Gerrits noortwaerts, Denijs Hendricx voors. met Jooris Joosten zijnen swager oostwaerts ut dicebat legitime voors. Jan Hendricx ende Theunis Gerrits met affgaen ende verthijdene warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. actum et scabini ut supra (xxvij november 1631, scabini Gilse et Beris).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832