Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1631-14-7999-131r

Jan Hendrick Denijs ende Theunis Gerrits Peeter Wijten draegt erffelijck op ten behoeve van Cornelis de Beir ende Adriaen de Beir een weije groot twee loopensaet off daeromtrent nochtans etc. ter plaetse aende Hasselt voorschreven tusschen erffenisse aldaer Jan ende Theunis voors. zuijdwaerts, Cornelis ende Adriaen de Beir voorschreven noordwaerts, Jooris Joosten ende Denijs Hendricx Denijs oostwaerts, streckende voorts metten westen eijnde aende gemeijne straete ut dicebat legitime Cornelis ende Adriaen de Beir voors. met affgaen ende verthijdene warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. actum xxvij november 1631, scabini Gilse et Beris.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832