Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1631-14-7999-131v

Peeter Huijberts als momboir ende Mr. Herman de Roij schouteth als oppermomboir der onmondighe kinderen Goijaert Gijsbertsse Adriaenss een loopensaet ackerlant nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aent Craijven tusschen erffenisse Ariaen Gerearts aenden zuijdecant, Ariaen van Raeck noordewaerts, Gerart Willemss van Amelfort westecant streckende voorts oostwaerts aende gemeijne straete ut dicebat (zoals hij zeide), legitime (heeft wettelijck) etc. Jan Gijsbert Ariaenss, los ende vrij, warandiam (te waren) etc. met affgaen ende verthijdene ende dit vercoopen, actum desen xxvi november 1632 scabini Gilse et Wilhem Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832